96 कुळी मराठा marathas

श्याम जोशी ब्लॉग Posted at 2016-03-14 04:38:58
९६ कुळी मराठ्यांनी आप आपले देवक ,कुळ आणि गोत्र जाणून घ्या 1. गोत्र - आपला मुळ पुरुष म्हणजेच गोत्र.... यांची संख्या ८ आहे. विश्वामित्र, जमदग्नी, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ट, कश्यप आणि अगस्ती.... 2. देवक - ज्याच्या मुळाशी आपली कुलदेवता वास करते ते देवक असते... वृक्ष, पर्ण ,फुल, वेल, साळुंकी किंवा मोराचे पिस, शस्त्र, इ. 3. वंश - क्षात्र समाजात दोन वंश आहेत. १. सोमवंश २. सुर्यवंश. यापैकी ज्या कुळांनी एकत्रित येवून आपला समूह निर्माण केला ती कुळे ९६ आहेत... या ९६ कुळानुसार त्याची विभागणी झाली आहे. [क्र. आडनांव, (Surname), वंश, गोत्र, देवक त्यानुसार वाचा] १. अहिरराव Ahirrao - सुर्य... भारद्वाज ... पंचपल्लव २. आंग्रे Angre -चंद्र.. गार्ग्य .. पंचपल्लव ३. आंगणे Angane -चंद्र, दुर्वास, कळंब, केतकी, हळद, सोने ४. इंगळे Ingale -चंद्र भारद्वाज, देव कमळ, साळूंखी पंख ५. कदम Kadam -सुर्य भारद्वाज, कळंब, केतकी हळद... सोने ६. काळे Kale -सुर्य भारद्वाज कळंब, केतकी, हळद् ,सोन, साळूंखी पंख ७. काकदे Kakade -सुर्य कौंडिण्य कळंब, रुई, मोरवेल, सुर्यफूल ८. कोकाटे Kokate -सुर्य काश्यप कळंब, हळद, सोने, रुई, वासनवेलस ९. मोहीते Mohite -चंद्र गार्ग्य कळंब, कळंबगादी, वासणीचा वेल १०. खडतरे Khadtare -चंद्र लोमेश पंचपल्लव ११. खैरे Khaire -चंद्र मार्कंडेय पंचपल्लव १२. गव्हाणे Gavane -चंद्र कौशीक पंचपल्लव, साळूंखी पंख १३. गुजर Gujar -सुर्य शौनक पंचपल्लव १४. गायकवाड Gaikawad -चंद्र, गौतम पंचपल्लव, सुर्यफूल १५. घाटगे Ghatge -सुर्य कश्यप, साळुंखीपंख, पंचपल्लव १६. चव्हाण Chavan -सुर्य कश्यप, कळंब, वासुंदीवेल, हळद, सोने, रुई १७. चालुक्य Chalukya -च.स भारद्वाज, मांडव्य, उंबर, शंख १८. जगताप Jagatap -चंद्र, मांडव्य, पंचपल्लव, उंबर, वड, पिंपळ १९. जगदाळे Jagdale -चंद्र, कपिल, पंचपल्लव, धारेची तलवार २०. जगधने Jagdhane -चंद्र, कपिल, पंचपल्लव २१. जाधव (यादव) Jadhav (Yadav) -चंद्र कौंडिण्य,अत्रि, कळंब,पंचपल्लव, उंबर, पानकणीस, आंबा... २२. ठाकुर Thakur -सुर्य कौशिक, पंचपल्लव २३. ढमाले Dhamale -सुर्य शौनल्य पंचपल्लव २४. ढमढरे Dhamdhere -सुर्य काश्यप कळंब २५. ढवळे Dhavale -चंद्र भारद्वाज, उंबर, शंख, धारेची तलवार २६. ढेकळे Dhekale -चंद्र वत्स कळंब, पिंपळ, उंबर. २७. ढोणे Dhone -सुर्य भारद्वाज, कळंब, केतकी,हळद, सोने.. २८. तायडे (तावडे) Tayade (Tawade) -सुर्य, विश्वामित्र, कळंब, हळद, ताडपल्लव २९. तावरे/तोवर Tovar -सुर्य गार्ग्य उंबर ३०. तेजे Teje -सुर्य कौंडिण्य कळंब, मोरवेल, रुई ३१. थोरात Thorat -सुर्य भारद्वाज कळंब, केतकी, हळद, सोने, पिंपळ ३२. थोटे (थिटे) Thote -सुर्य वसिष्ठ कळंब, सुर्यफूल ३३. दरबारे Darbare -चंद्र कौशीक पंचपल्लव ३४. दळवी Dalavi -सुर्य वसिष्ठ कळंब, पंचपल्लव ३५. दाभाडे Dabhade -सुर्य शौनल्य कळंब ३६. धर्मराज Dharmaraj -सुर्य विश्वामित्र, पंचपल्लव ३७. देवकाते Devkate -चंद्र कौशीक पंचपल्लव ३८. धायबर Dhaybar -चंद्र भारद्वाज उंबर, शंख ३९. धुमाळ Dhumal -चंद्र दुर्वास हळद, आपट्याचे पान ४०. नलावडे Nalavade -चंद्र वसिष्ठ, दुर्वास नागवेल ४१. नालिंबरे Nilabare -चंद्र भारद्वाज उंबर, शंख ४२. निकम Nikam -सुर्य पराशर, मान्यव्य कळंब, उंबर, वेळू ४३. निसाळ Nisal -सुर्य वाजपेयी पंचपल्लव ४४. पवार (परमार) Pawar (Parmar) -सुर्य वसिष्ठ, कळंब, धारेची तलवार ४५. प्रतिहार Pratihar -सुर्य भारद्वाज कळंब, केतकी, हळद, सोने ४६. पानसरे Pansare -चंद्र कश्यप कळंब ४७. पांढरे Pandhare -चंद्र लोमेश पंचपल्लव ४८. पठारे Pathare -सुर्य काश्यप कळंब, केतकी, हळद, सोने,वासुंदीवेल ४९. पालवे Palve -सुर्य भारद्वाज कळंब ५०. पलांढ Palandh -सुर्य शौनल्य कळंब, पंचपल्लव ५१. पिंगळे Pingale -चंद्र भारद्वाज उंबर, शंख ५२. पिसाळ Pisal -सुर्य कौशीक पंचपल्लव, वड ५३. फडतरे Fadatare -चंद्र याज्ञवल्क्य पंचपल्लव, साळूंखी पंख ५४. फाळ्के Phalke -चंद्र कौशीक पंचपल्लव ५५. फाकडे Fakade -सुर्य विश्वामित्र पंचपल्लव ५६. फाटक Phatak -चंद्र भारद्वाज कमळ ५७. बागल Bagal -सुर्य शौनक कळंब,पंचपल्लव ५८. बागवर Bagvar -चंद्र भारद्वाज उंबर्,शंख ५९. बांडे Bande -सुर्य भारद्वाज कळंब, केतकी,हळद, सोने ६०. बाबर Babar -सुर्य भारद्वाज कळंब, केतकी, हळद, सोने, साळूंखी पंख ६१. भागवत Bhagawat -सुर्य काश्यप कळंब ६२. भोसले Bhosale -सुर्य कौशीक पंचपल्लव ६३. भोवारे Bhovare -चंद्र कौशीक पंचपल्लव ६४. भोगले (भोगते) Bhogale (Bhogate) -सुर्य कौशीक पंचपल्लव ६५. भोईटे Bhoite -सुर्य शौनक पंचपल्लव ६६. मधुरे Madhure -सुर्य विष्णूवृद्ध, पंचपल्लव, सुर्यफूल ६७. मालपे Malpe -चंद्र भारद्वाज उंबर, शंख ६८. माने Mane -चंद्र गार्ग्य शंख, गरुड पंख ६९. मालुसरे Malusare -सुर्य काश्यप कळंब ७०. महाडीक Mahadik -सुर्य माल्यवंत कळंब, पिंपळ ७१. म्हांबरे Mhambare -चंद्र अगस्ति कळंब, शमी ७२. मुळीक Mulik -सुर्य गौतम पंचपल्लव, सुर्यफूल ७३. मोरे(मोर्य) More (Morya) -चंद्र भारद्वाज मयुर पंख, ३६० दीवे ७४. खंडागळे Khandagale -सुर्य, वसिष्ठ कळंब, सुर्यफूल ७५. राठोड Rathod -सुर्य काश्यप सुर्यकांत ७६. राष्ट्रकुट Rashtrakut -सुर्य कौशीक पंचपल्लव ७७. राणे Rane -सुर्य जमदग्नी वड, सुर्यकांत ७८. राऊत Raut -सुर्य जामदग्नी वड, सुर्यकांत, सुर्यफूल ७९. रेणुस Renuse -चंद्र विश्वामित्र पंचपल्लव ८०. लाड Lad -चंद्र वसिष्ठ वासुंदीवेल ८१. वाघ Wagh -सुर्य वत्स, विश्वावसु कळंब, हळद, निकुंभ ८२. विचारे Vichare -सुर्य शौनक पंचपल्लव ८३. शेलार Shelar -सुर्य भारद्वाज, विश्वामित्र, कळंब,पंचपल्लव, कमळ ८४. शंखपाळ Shankhpal - चंद्र गार्ग्य शंख ८५. शिंदे Shinde -सुर्य कौंडिण्य कळंब, रुई, मृत्ति केचावेल भोरवेल ८६. शितोळे Shitole -सुर्य काश्यप वड, सुर्यकांत ८७. शिर्के Shirke -चंद्र शांडील्य कळंब, आपट्याचे पान ८८. साळ्वे Salve -सुर्य कौंडिण्य कळंब, रुई, मोरवेल ८९. सावंत Sawant -चंद्र दुर्वास कमळ, कळंब, साळूंखी पंख ९०. साळुंखे Salunkhe -सुर्य भारद्वाज पंचपल्लव, साळूंखी पंख ९१. सांबरे Sambare -सुर्य मान्यव्य कळंब, हळद ९२. सिसोदे Sisode -सुर्य कौशीक पंचपल्लव ९३. सुर्वे Surve -सुर्य वसिष्ठ पंचपल्लव ९४. हंडे Hande -सुर्य विष्णूवृद्ध पंचपल्लव, सुर्यफूल ९५. हरफळे Harphale -चंद्र कौशीक पंचपल्लव ९६. क्षिरसागर Kshirsagar -सुर्य वसिष्ठ कळंब श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा 11 फेब्रुवारी 2015

Search

Search here.