श्री आंजनेय मङ्गलाष्टकम्

Posted at 2017-04-11 07:36:00
हे स्तोत्र नियमित पठण केल्याने आपली चूक / संबंध नसताना  आपल्याला जे विनाकारण त्रास देतात त्यांना भगवान हनुमान शिक्षा करून साधकाला भक्ताला अभय देतात व सर्व संकटातून मुक्त करतात. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता - स्मरणशक्ती वृद्धी साठी तसेच सर्व ठिकाणी सुयश सुकीर्ती प्राप्ती होण्यासाठी हे स्तोत्र नियमित पणे पठण करावे. परंतु पूर्ण श्रद्धा - विश्वास व शुद्धता हवी.

श्री आञ्जनेयमङ्गलाष्टकम्

कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे ।
जानकीशोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १॥

मनोवेगाय उग्राय कालनेमिविदारिणे ।
लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ २॥

महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डीबन्धमोचन ।
मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ३॥

पर्वतायुधहस्ताय राक्षःकुलविनाशिने ।
श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ४॥

विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ।
ऋषिभिस्सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ५॥

दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे ।
लङ्कीणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ६॥

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन ।
नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ७॥

प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने ।
वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ८॥

आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत्सततं नरः ।
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् ॥ ९॥

इति श्रीआञ्जनेयमङ्गलाष्टकम् सम्पूर्णम् ।

 

Search

Search will be available shortly.