मूर्ति प्रतिष्ठापना मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-30 17:47:49

मूर्ति प्रतिष्ठापनेचे मुहूर्त ---

तारीख -- तिथि -- वार -- मर्यादा

माघ --- (फेब्रुवारी , मार्च ) 2019
( विष्णु सोडून सर्व देवांसाठी )
07/02 -- शु02 -- गुरु -- 12प.
10/02 -- शु05 -- रवि-
11/02 -- शु06 -- सोम-
15/02 -- शु.10 -- शुक्र -- 07 नं
21/02 -- कृ.02 -- गुरु-
24/02 -- कृ.06 -- रवि-
03/03 -- कृ.12 -- रवि-

फाल्गुन --- ( मार्च ) 2019
( सर्व देवांसाठी )
08/03 -- शु.02 -- शुक्र-
13/03 -- शु.07 -- बुध-
17/03 -- शु.11 -- रवि - 07नं. 10प
22/03 -- कृ.02 -- शुक्र -
25/03 -- कृ.05 -- सोम - 07 नं.
31/03 कृ 11   -    रवि    -        - 

मूर्ति प्रतिष्ठापनेचे मुहूर्त ------

चैत्र ---- ( एप्रिल )२०१९
( सर्व देवांसाठी )
तारीख             तिथि            वार             मर्यादा 
०७/०४            शु.०२          रवि            ०९ प.
१०/०४            शु.०५          बुध              --
११/०४            शु.०६          गुरु             १० प.
१२/०४            शु.०७          शुक्र         १०नं.१३ प.
१७/०४            शु.१३          बुध              --
१९/०४            शु.१५          शुक्र            १२ प
२६/०४            कृ.०७          शुक्र             --
२९/०४            कृ.१०          सोम           ०९ प.

वैशाख ---- ( मे ) २०१९
( सर्व देवांसाठी )
१०/०५            शु.०६           शुक्र            १५ प.
१५/०५            शु.११           बुध             ११ नं.
१९/०५            कृ.०१           रवि               --
२३/०५            कृ.०५           गुरु                --
२६/०५            कृ.०७           रवि              १२ प.
३०/०५            कृ.११           गुरु                --
३१/०५            कृ.१२           शुक्र              १५ प.

ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९ 
(  सर्व देवांसाठी )
०६/०६            शु.०३            गुरु               १० प.
१२/०६            शु.१०            बुध                  --
१४/०६            शु.१२            शुक्र               १० प.
१९/०६             कृ.०२           बुध               १३ प.
२३/०६             कृ.०६           रवि                 --
२८/०६             कृ.१०           शुक्र        ०७ नं.०९प.

आषाढ ---- ( जूलै ) २०१९ 
( फक्त महादेवासांठी )
०४/०७             शु.०२             गुरु               --
११/०७             शु.१०             गुरु              १५ प.
१९/०७             कृ.०२             शुक्र               --

श्रावण महिन्यात शुक्रास्त असल्याने मुहूर्त नाहीत.
 
भाद्रपद ---- ( सेप्टेंबर ) २०१९
( फक्त महादेवांसाठी )
११/०९              शु.१३           बुध              १५ प.

अश्विन ----- ( सेप्टेंबर , ऑक्टोबर ) २०१९
( देवी व विष्णुसाठी )
३०/०९             शु.०९           सोम             १२ प.
०२/१०             शु.०४           बुध              १३ नं.
०३/१०             शु.०५           गुरु               १२ प.
१०/१०             शु.१२           गुरु                   --
१३/१०             शु.१५           रवि              १४ नं.
१४/१०             कृ.०१           सोम             १५ प.
१८/१०             कृ.०४           शुक्र             १२ नं.
२५/१०             कृ.१२           शुक्र             ११ नं.

मार्गशीर्ष ---- ( डिसेंबर ) २०१९
( फक्त महादेवासाठी )
०१/१२            शु.०५          रवि              १० नं.
०२/१२            शु.०६          सोम             १४ प.
०४/१२            शु.०८          बुध               १२ नं.
०६/१२            शु.१०          शुक्र              १५ प.
०८/१२            शु.११           रवि              ०८ नं.
१२/१२             शु.१५          गुरु                    --
१३/१२             कृ.०१          शुक्र                   --

माघ ---- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२०
( विष्णु सोडून सर्व देवांसाठी )
२९/०१             शु.०४           बुध            १२ नं.
३०/०१             शु.०५           गुरु             १५ प.
३१/०१             शु.०६           शुक्र              --
०७/०२             शु.१३           शुक्र              --
१३/०२             कृ.०५           गुरु             ०९ प.
१४/०२             कृ.०६          शुक्र             ०७ नं.
१६/०२             कृ.०८           रवि             १२ प.

फाल्गुन ( फेब्रूवारी , मार्च ) २०२०
( सर्व देवांसाठी )
२६/०२             शु.०३           बुध               --
०५/०३             शु.१०           गुरु             ११ नं.
०६/०३             शु.११           शुक्र            १२ नं.
११/०३             कृ.०२           बुध                ---
१९/०३             कृ.११           गुरु              १५ प.

Search

Search here.