एकलिंगतो भद्र

यज्ञ - शान्ति  > भद्र मंडल व देवता Posted at 2018-03-22 16:50:47
एकलिंगतो भद्र     एकलिंगतोभद्रमंडलदेवता- ब्रम्हादिसर्वतोभद्रमंडलदेवताओंका आवाहन,पूजन,एवं पायस बलिदान पश्चात् लिंगतोभद्रमंडलदेवता का स्थापनकरें | (प्रणव-व्याहृति सर्वत्र) लिंगे -  ॐ भू० महादेवाय ईशानाय नमः महादेवमीशानं ० पूर्वे - असितांगभैवाय नमः असितांगभैरवं ० आग्नेय्यां- रुरुभैवाय ० दक्षिणे - चंडभैरवाय्य ० नैऋत्यां - क्रोधभैरवाय ० पश्चिमे - उन्मत्तभैवाय ० वायव्ये - कपालभैरवाय ० उत्तरे - भीषणभैरवाय ० इशान्यां -संहारकभैरवाय ० पूर्वादिक्रमेण नागाष्टकम - पूर्वे - अनंताय ० आग्नेय्यां - वासुकये ० दक्षिणे - तक्षकाय ० नैऋत्यां - कुलिशाय ० पश्चिमे - कर्कोटकाय ० वायव्यां - शंखपालाय ० उत्तरे -कंबलाय ० ईशाने - अश्वतराय ० ईशानाग्निअंतरालेषु - शुलिने ० चंद्रमौलये ० अग्निनैऋत्यांतरालेषु - वृषध्वजाय ० त्रिलोचनताय ० नैऋत्यवायव्यांतरालेषु - शक्तिधराय ० महेश्वराय ० वायव्यैशानांतरालेषु - शूलपाणये ० महादेवाय ० परिधौ - परिधये ०  परिधिसमंतात् -  चतु:पुरीभ्यो ० आग्नेयकोणे श्रृंखलायां - ऋग्वेदाय ० नैऋत्यकोणे श्रृंखलायां - यजुर्वेदाय ० वायव्यकोणे श्रृंखलायां - सामवेदाय ० इशानकोणे श्रृंखलायां - अथर्ववेदाय ० पूर्वादिक्रमेण वापिषु अष्टशक्ति: - पूर्वे - भवान्यै ० शर्वाण्यै ० दक्षिणे - पाशुपत्यै ० ईशान्यै ० पश्चिमे - उग्रायै ० रुद्राण्यै ० उत्तरे - भीमायै ० महत्यै ०

Search

Search here.