गुरुपादुकाष्टक

स्तोत्र - मंत्र  > श्री सद्‌गुरु स्तोत्र Posted at 2019-02-21 15:07:34
गुरुपादुकाष्टक दयावंत कृपावंत सद्गुरुराया । अनन्यभावे शरण आलो मी पाया । भवभ्रमातुनि काढी त्वरे या दीनासी। नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।१। अनंत अपराधी मी सत्य आहे । म्हणोनि तुझा दास होऊ इच्छिताहे । तुजविण हे दुःख सांगू कुणासी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।२। मतिहीन परदेशी मी एक आहे । तुजविण जगी कोणी प्रेमे न पाहे । जननी जनक इष्ट बंधु तू मजसी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।३। जगतपसारा दिसो सर्व वाव। अखंडीत तव पायी मज देई ठाव । विषापरि विषय वाटो मनासी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।४। तव आज्ञेसी पाळील जो एकभावे । तयासीच तू भेट देसी स्वभावे । म्हणोनि अनन्यशरण आलो मी तुजसी।  नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।५। किती दिवस गाऊ हे संसारगाणे । तुजविण कोण हे चुकविल पेणे । नको दूर लोटू चरणी थारा दे मजसी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।६। सुवार्णासी सोडुनी कांति न राही । सुमनासी न सोडी सुवास पाही । तैसा मी राहीन निरंतर तुझ्या सेवेसी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।७। कलावंत भगवंत अनंत देवा । मनकामना पुरवि दे अखंड तव भक्तिमेवा । कृपा करोनि मज ठेवी स्वदेशी । नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।८। श्री सद्गुरूर्पणमस्तू ..

Search

Search here.