नर्मदा आरती

आरती  > संकीर्ण इतर आरती Posted at 2018-11-30 11:37:54
श्री परमपूज्य वासुदेवानंद सरस्वती लिखित आरती नर्मदेची जय जय नर्मदे ईश्वरि मेकलसंजाते || नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते || जय जय ||१|| वारितसंसृतिभीते सुरवरमुनिगीते || सुखदे पावनकीर्ते शंकरतनुजाते || देवापगाधितीर्थे दत्ताग्रयपुमर्थे || वाचामगम्यकीर्ते जलमयसन्मूर्ते || जय जय ||२|| नन्दनवनसमतीरे स्वादुसुधानीरे || दर्शितभवपरतीरे दमितान्तकसारे || सकक्षेमाधारे वृत्तपारावारे || रक्षास्मानातिघोरे मग्नान्संसारे || जय जय || ३|| स्वयशःपावितजीवे मामुद्धर रेवे || तीरं ते खलु सेवे त्वयि निश्चितभावे | कृतदुष्कृतदवदावे त्वत्पदराजीवे तारक इह मेSतिजवे भक्त्या ते सेवे || जय जय ||४||

Search

Search here.