शुक्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

नामावली  > नवग्रह नामावली Posted at 2018-11-07 10:05:34
॥ शुक्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ शुक्र बीज मन्त्र -- ॥ ॐ द्राँ द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः ॥ शुक्रः शुचिः शुभगुणः शुभदः शुभलक्षणः । शोभनाक्षः शुभ्ररूपः शुद्धस्फटिकभास्वरः ॥ १॥ दीनार्तिहारको दैत्यगुरुः देवाभिवन्दितः । काव्यासक्तः कामपालः कविः कल्याणदायकः ॥ २॥ भद्रमूर्तिर्भद्रगुणो भार्गवो भक्तपालनः । भोगदो भुवनाध्यक्षो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ३॥ चारुशीलश्चारुरूपश्चारुचन्द्रनिभाननः । निधिर्निखिलशास्त्रज्ञो नीतिविद्याधुरन्धरः ॥ ४॥ सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वापद्गुणवर्जितः । समानाधिकनिर्मुक्तः सकलागमपारगः ॥ ५॥ भृगुर्भोगकरो भूमिसुरपालनतत्परः । मनस्वी मानदो मान्यो मायातीतो महाषयः ॥ ६॥ बलिप्रसन्नोऽभयदो बली बलपराक्रमः । भवपाशपरित्यागो बलिबन्धविमोचकः ॥ ७॥ घनाशयो घनाध्यक्षो कम्बुग्रीवः कळाधरः । कारुण्यरससम्पूर्णः कळ्याणगुणवर्धनः ॥ ८॥ श्वेताम्बरः श्वेतवपुः चतुर्भुजसमन्वितः । अक्षमालाधरोऽचिन्त्यः अक्षीणगुणभासुरः ॥ ९॥ नक्षत्रगणसञ्चारो नयदो नीतिमार्गदः । वर्षप्रदो हृषीकेशः क्लेशनाशकरः कविः ॥ १०॥ चिन्तितार्थप्रदः शान्तमतिः चित्तसमाधिकृत् । आधिव्याधिहरो भूरिविक्रमः पुण्यदायकः ॥ ११॥ पुराणपुरुषः पूज्यः पुरुहूतादिसन्नुतः । अजेयो विजितारातिर्विविधाभरणोज्ज्वलः ॥ १२॥ कुन्दपुष्पप्रतीकाशो मन्दहासो महामतिः । मुक्ताफलसमानाभो मुक्तिदो मुनिसन्नुतः ॥ १३॥ रत्नसिंहासनारूढो रथस्थो रजतप्रभः । सूर्यप्राग्देशसञ्चारः सुरशत्रुसुहृत् कविः ॥ १४॥ तुलावृषभराशीशो दुर्धरो धर्मपालकः । भाग्यदो भव्यचारित्रो भवपाशविमोचकः ॥ १५॥ गौडदेशेश्वरो गोप्ता गुणी गुणविभूषणः । ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूतो ज्येष्ठः श्रेष्ठः शुचिस्मितः ॥ १६॥ अपवर्गप्रदोऽनन्तः सन्तानफलदायकः । सर्वैश्वर्यप्रदः सर्वगीर्वाणगणसन्नुतः ॥ १७॥ एवं शुक्रग्रहस्यैव क्रमादष्टोत्तरं शतम् । सर्वपापप्रशमनम् सर्वपुण्यफलप्रदम् ॥ १८॥ यः पठेच्छ्रुणुयाद्वापि सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ १९॥

Search

Search here.