श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ अस्य श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम मन्त्रस्य बृहदारण्यक ऋशिः अनुष्टुप् छन्दः श्री बटुकभैरवो देवता बं बीजम् ह्रीं शक्तिः प्रणव कीलकम् श्री बटुकभैरव प्रीत्यर्थम् एभिर्द्रव्यैः पृथक् ...

Search

Search here.