रेणुका 1000 नाम स्तोत्र श्रीरेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र श्री गणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीरेणुकायै नमः । वन्दू प्रथमारंभी गौरीपुत्र । ...

श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ अस्य श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम मन्त्रस्य बृहदारण्यक ऋशिः अनुष्टुप् छन्दः श्री बटुकभैरवो देवता बं बीजम् ह्रीं शक्तिः प्रणव कीलकम् श्री बटुकभैरव प्रीत्यर्थम् एभिर्द्रव्यैः पृथक् ...

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र अस्य श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्र स्य , भगवान् हयग्रीवऋषिः , अनुष्टुप् छन्दः , श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी देवता , ऐं बीजं , सौः शक्तिः ...

Search

Search here.