वृक्ष छेदन विधी   मृगशीर्ष , पुनर्वसु , अनुराधा , हस्त , मूळ , दो उत्तरा , स्वाती , श्रवण - नक्षत्रमें कृष्णपक्षमें ...

॥अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्॥ ॐ रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः, रात्रिर्देवता, गायत्री छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः। ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः। विश्‍वा अधि श्रियोऽधित॥१॥ ओर्वप्रा ...

त्रिसुपर्णमन्त्राः ब्रह्म मेतु माम् । मधु-मेतु माम्। ब्रह्म-मेव मधु-मेतु माम्। यास्ते सोम प्रजावथ्सोऽभिसो अहम्। दुःष्वप्नहन्दुरुष्षह । यास्ते सोम प्राणाँ स्ताञ्जुहोमि। त्रिसुपर्ण-मयाचितं ब्राह्मणाय ...

अग्नि मुहुर्त काढन्याचे पध्दत तिथी रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुक्ल १ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- शुक्ल २ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- शुक्ल ३ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि शुक्ल ४ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि शुक्ल ५ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- शुक्ल ६ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- शुक्ल ७ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि शुक्ल ८ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि शुक्ल९ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- शुक्ल १० अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- शुक्ल ११ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि शुक्ल १२ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि शुक्ल १३ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- शुक्ल १४ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- शुक्ल १५ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि तिथी रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार कृष्ण १ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि कृष्ण २ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- कृष्ण ३ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- कृष्ण ४ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि कृष्ण ५ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि कृष्ण ६ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- कृष्ण ७ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- कृष्ण ८ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि कृष्ण ९ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि कृष्ण १० अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- कृष्ण ११ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- -- कृष्ण १२ -- -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि कृष्ण १३ -- अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि कृष्ण १४ अग्नि अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- कृष्ण १५ अग्नि -- -- अग्नि अग्नि -- --

Search

Search here.