वाहन पूजा विधी

यज्ञ - शान्ति  > पूजन कर्म विधी Posted at 2018-12-01 01:55:16
वाहन पूजा... मम अस्य द्विचक्र(बहुचक्र)वाहने.श्री जगदंबाप्रसादेन यंत्रविकृतिशैथिल्यादि परिहारद्वारा चिरकालप्रयाण अनुकूलसिद्ध्या स्थिरत्वसिद्ध्यर्थ श्रीमारुती खगेश्वर महाविष्णु पूजनं करिष्ये। आदौ महागणपतिस्मरणादिकं कर्म करिष्ये। तं च कुर्यात् पंचवाक्यै पुण्याहवाचनं कुर्यात। कलशादि अर्चनं कुर्यात्। पुरतः ओम् नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।इति मारुतिं आवाह्य। पश्चात् ओम् तत्पुरुषाय विद्महे ।सुवर्ण पक्षाय धीमहि। तन्नो गरुडः प्रचोदयात्।इति मंत्रेण गरुडं आवाह्य। यंत्रे ,ओम् नारायणाय विद्महे ।वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।इति नारायणं आवाह्य पूजयेत्। मारुत्याद्यावाहित देवताभ्यो नमः।इति मंत्रेण पंचोपचारैःषोडशोपरैर्वा संपूजयेत्। पूजनांते अग्रभागे स्पृशेत्।ओम् शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे।सर्वस्यार्ति हरेदेवि नारायणि नमोस्तुते।इति षोडशवारं अभिमंत्रयेत्।श्री जगदंबार्पणमस्तु। श्रीजगदंबायै इदं नमम। इति साक्षत जलं उत्सृजेत्।...... श्री.. वडेर गुरुजी.... बेळगाव...

Search

Search here.