Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

यज्ञ - शान्ति  > शान्ति व देवता Posted at 2017-02-22 14:47:23

वेद - पुराण - रामायण - महाभारत आदींमध्ये यक्ष - गंधर्व - अप्सरा यांचा नेहमी उल्लेख येतो.. त्यांची नावे खालील प्रमाणे ..

- सप्तयक्ष -

(1)  मनिभद्र       (2)  सिद्धारथ।      (3)  सूर्यतेजा।     (4)  सिमना।   

(5)  नन्दन         (6)  मनीमन्त          (7)  चंन्द्रप्रभ

हे मुख्य यक्ष आहेत ज्यांचा अनेक ठिकाणी उल्लेख आहे .

सर्वतो भद्रमधे हे सात यक्ष होय .

    - गंधर्व -

 एकुण दहा मुख्य गन्धर्व , जे देव - गन्धर्व म्हणुन गणले गेले .

(1) सिद्ध।     (2)  पूर्ण      (3)  बर्हि      (4)  पूर्णायु      (5)  ब्रह्मचारी     
(6)  रतीगुण      (7)  सुपूर्ण      (8)  विखावस्तू      (9)  भानू      (10)  सुचन्द्र .

तुम्बुरू व हाहा-हुहू हे दोन ऋषी गंधर्व म्हणले गेले .

गंधर्व राजा - विश्वावसु
सर्वतो भद्रामधील हे दश गंधर्व होय .

 

अभ्यासक -  संशोधक - संकलक श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा

Search

Search here.