रेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र मराठी

नामावली  > देवी नामावली Posted at 2018-11-26 03:37:51
रेणुका 1000 नाम स्तोत्र श्रीरेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र श्री गणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीरेणुकायै नमः । वन्दू प्रथमारंभी गौरीपुत्र । आम्हा जयाचे कृपाछत्र । लाभलियावरी पवित्र । ग्रंथ पावन लिहू प्रेमे ॥ १ ॥ शारदामाता जगज्जननी । श्रीसद्गुरु कैवल्यदानी । वाडेश्र्वर योगेश्र्वरी कुलस्वामिनी । रेणुकामाता ॥ २ ॥ तूचि माझी सौख्यखाणी । तूचि माझी हृदयवासिनी । तूचि माझी गे निर्झरिणी । लेखणी ग्रंथ लेखिका ॥ ३ ॥ आम्ही सर्वस्वी तुझे आधीन । शिवमुखीचे लिहीत वचन । जो का स्कंदासही पडला प्रश्र्ण । लोकोपकारा कारणे ॥ ४ ॥ जैसे एका कुपीतुनी अत्तर । दुजीत ओतिता सत्वर । गळेल थोडेतरी साचार । सुगंधही जाय हवेमध्ये ॥ ५ ॥ रेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र । वर्णिले पद्मपुराणात । ते संस्कृतातूनि मराठीत । आणिता तैसेचि होतसे ॥ ६ ॥ शरण तुजसी आलियावर । न्यून्य ते पूर्ण करिशी तू हा निर्धार । धरियेला दृढ आधार । निश्र्चिंतपणें तुझा हो ॥ ७ ॥ प्रास्ताविक रम्य पर्वत शिखरावर । बैसले स्वानंदे शंकर । जे का सकलांसी सुखकर । स्कंद तयांसी वंदीतसे ॥ ८ ॥ म्हणे ताता सर्वेश्र्वरा । जे का कल्याणकारी सर्वत्रा । ते रहस्य सांगाहो दातारा । जन उत्कर्षाकारणे ॥ ९ ॥ नाशील सर्व ही संकटे । निवारील घोर अरिष्टे । विजय लाभ बल उत्कृष्टे । वांछितार्थ प्राप्त होती ॥ १० ॥ शंकर हर्षे उल्हासे म्हणती । ऐके कार्तिकेया सुमती । कथितो अमौल्य रहस्य तुजप्रती । दृढ भरवसा पाहिजे ॥ ११ ॥ स्वभावेचि वेद देव । युगोयुगी क्षीणवीर्य होती सर्व । तरी अक्षीणपुण्य उपाय । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ १२ ॥ ते हे रेणुकासहस्त्रनाम । महाप्रभावी सर्वोत्तम । ज्ञान चात्तुर्य पराक्रम । ज्यांत अमोल भरलासे ॥ १३ ॥ त्रिपुरदाहसमयी विषप्राशनी । मीही स्वये रेणुका ध्यानी । रतलो तैसाचि समुद्रमंथनी । श्रीहरीही स्मरत होता ॥ १४ ॥ स्मरे ब्रह्मा सृष्टिकारणे। ध्याता शेष जगती धारणे । विनायकही इयेचे स्मरणे । विघ्नहरणा समर्थ झाला ॥ १५ ॥ अधिक काय सांगू तुजसी पुत्रा । मम आज्ञेने तुझी माता । हैमवतीही रेणुकेसी ध्याता । परमानंदे डोलत ॥ १६ ॥ महत्कार्य आरंभिता । भावे पूजावी रेणुका माता । सत्कार्यीं सुयश येईल हाता । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ १७ ॥ रेणुकासहस्त्रनाम संकल्प स्वस्तिः श्रीरेणुकासहस्त्रनाम स्तोत्र । त्र्यंबक ऋषी रेणुका दैवत । अनुष्टुप् छंद प्रकीर्तीत। सर्वकाळ स्मरण करी ॥ १ ॥ सर्वपापक्षयार्थ । श्रीजगदंबा रेणुका प्रीत्यर्थ । सर्वअभीष्ट फलप्राप्त्यर्थ । विनियोग बोलिला असे ॥ २ ॥ सर्व इंद्रियांसह व्हावे अर्पण । तयासीच म्हणती आत्मसमर्पण । तेचि अंगन्यासाचे प्रकार जाण । हृदयीं सर्व जाणावे ॥ ३ ॥ ॐ नमो रेणुका रामजननी । महापूरनिवासिनी । एकवीरा कालरात्री व्यपिनी । आदि अंती एकला ॥ ४ ॥ अथ ध्यानम् ध्यायेन्नित्यमपूर्ववेषललितां कंदर्पलावण्यदां देवीं देवगणै रुपास्यचरणां कारुण्यरत्नाकराम् । लीलाविग्रहिणीं विराजितभुजां सच्चंद्रहासादिभिर्भक्तानंदविघायिनीं प्रमुदितां नित्योत्सवां रेणुकाम् ॥ १ ॥ स्तोत्रारंभ ॐ नमो रेणुका रामजननी । सती जमदग्नी प्रियकरिणी । महामाया एकवीरा कालरजनी । महादीप्ती शिवात्मिका ॥ १ ॥ महामोहा सिद्धविद्या । सरस्वती योगिनी सिद्धा । चंद्रिका सिद्धलक्ष्मी शुद्धा । कामजननी शिवप्रिया ॥ २ ॥ कामदा मातृका मंत्रसिद्धिदा । महालक्ष्मी योगनिद्रा । मातृमंडलवल्लभा मंत्रसिद्धिदा । योगदात्री प्रभावती ॥ ३ ॥ चंडिका शुचिस्मिता चंद्रकांती । योगेश्र्वरी योगनिद्रा सूर्यकांती । अनादि अनंतास्वरुपा ती । क्रोधरुपा महागती ॥ ४ ॥ श्री मातृकापति हृत्क्रोशा । मनःश्रुतिस्मृति रसना रसा । वाचा चक्षू घ्राण त्वचा । चंडहासा महावरा ॥ ५ ॥ रथस्थिता महाशूरा । महाचापा महावीरा । चतुर्भुजा बर्हिपत्रा (मोरपीस) । बर्हिपत्रप्रियातनू ॥ ६ ॥ नादलुब्धा नादप्रीया । अमृतजीवनी अक्षया । पात्रशालिनी अमृतप्रीया । सिंधुप्राशिनी विराट्तनू ॥ ७ ॥ चंढासधराशूरा । डमरुमालिनी शिरोधरा । वरवर्णिनी वरदा वीरा । वेदजननी त्रीमूर्ती ॥ ८ ॥ तपोनिधी वेदविद्या । परा तपोलक्ष्मी सिद्धिदा । सात्विकी तपस्विनी परमशुद्धा । रक्तदंतिका रजोगुणी ॥ ९ ॥ शांता एकला रेणुतनया । कामाक्षी ऐंद्री ब्राह्मी माया । सत्परायणा महेशजाया । वडवानला वैष्णवी ॥ १० ॥ कौबेरी धनदा याम्या आग्नेयी । नैर्ऋत्यी ईशान्यी वायुमयी । समा वारुणी माहेंद्री साममयी । नरवल्लभा नवार्णा ॥ ११ ॥ सर्वऋषींचे ध्येयरुपिणी । भिल्लीवेषधारिणी भिल्लिणी । बर्बरी गूढभाषाखाणी । बर्बरालकामंडिता ॥ १२ ॥ गुंजाहारविभूषणी । श्यामामयूरपिच्छाभरणी । शृंगिवादनसुरसा प्रियभाषिणी । रेणुदुहिता शिवपूज्या ॥ १३ ॥ शिवा कालिका प्रियंवदा । सृष्टिकर्ती स्थितिकर्ती क्रुद्धा । रक्षोघ्नी पृथ्वी स्वाहा स्वधा । नारदसेविता नमो मनू ॥ १४ ॥ दैत्यसंहारकारिणी । चंद्रशेखरा हुंकारभाषिणी । फट्कारेंचि शत्रुनाशिनी । वौषट् वषट् रुपात् ॥ १५ ॥ निद्रा जागृती सुषुप्ती । स्वप्ना तुर्या चक्रिणी गती । देही कुंडलिनी जागृती । तूचि सत्राची ज्ञानकळा ॥ १६ ॥ सीता अहल्या अरुंधती । तारा मंदोदरी आदिती । भीमा नर्मदा भागीरथी । मही गौतमी कावेरी ॥ १७ ॥ शरयू गोमती चंद्रभागा । त्रिवेणी गंडकी रेवा गंगा । मानससरोवरी वेदिका । मणिकर्णिका पुण्यनदी ॥ १८ ॥ दत्तात्रेयनिवासभूमी । हरिद्वारभूमी मातापूरभूमी । मातृकास्थानव्याप्तस्वयंभूमी । मातृमंडलमंडिता ॥ १९ ॥ मातृमंडलमध्यगामिनी । मातृमंडलसंपूजिनी । कोल्हापुरनिवासिनी । मंदाकिनी भोगावती ॥ २० ॥ इडा पिंगला सुषुम्ना । षट्चक्रदेवता ज्ञानजन्या । चंद्रसूर्यगतिज्ञाना । सर्वविद्या तत्त्वज्ञा ॥ २१ ॥ दत्तमाता अनसूया । जमदग्नीश्र्वरप्रीयजाया । सर्वरुपा सुखाश्रया । सर्वेश्र्वरी सर्वज्ञा ॥ २२ ॥ पुण्येश्र्वरी पापेश्र्वरी । भोगप्रवर्तिनी कीर्ति भोत्र्की । जमदग्नितमोहन्त्री । जमदग्नीसुखैकभू ॥ २३ ॥ कालकामपरशुरामजननी । कविशक्ती कवित्वदायिनी । मुक्तिदा ॐकाररुपिणी । ऐंकार रुपिणी वैखरी ॥ २४ ॥ र्‍हींकार अंबा तमोरुपा । कामदायिनी क्लींकाररुपा । श्रींकारबीजा अखिलदानरुपा । बीजरुपे नमोस्तु ते ॥ २५ ॥ सर्चबीजा आत्मभूमी । धर्म अर्थ काम मोक्ष दायिनी । जमदग्नीसौख्यभूमी । जमदग्नीक्रोधहरा ॥ २६ ॥ जमदग्नीआज्ञाधारिणी । जमदग्नी वामांकवासिनी । जीतवीरा वीरजननी । वीरभू वीरसेविता ॥ २७ ॥ वीरदिक्षिता सर्वमंगला । शौर्यदीक्षिता कालकाला । कात्यायनिपरिवारा मंगला । निराकारा साकारा ॥ २८ ॥ अष्टसिद्धिप्रदायिनी । क्रूरग्रहविनाशिनी । अक्रूरा सम्मता विषमघ्नी । विषासना विषहंत्री ॥ २९ ॥ अहंकारा कारणाकृती । व्यालाभरणा संतुश्टी । व्यालमंडलमंडिता । कांतीकोमलांगा सुंदरी ॥ ३० ॥ अणुरुपा परमाणुरुपा । महापरा सदसद्रूपा । र्‍हस्वपरा र्‍हस्वरुपा । दीर्घा परदीर्घा परात्परा ॥ ३१ ॥ अद्वया द्वयरुपा प्रपंचरहिता । स्नेहांजनविवर्जिता । निरीहा स्थूलसूक्ष्मा ब्रह्मसुता । परब्रह्मस्वरुपिणी ॥ ३२ ॥ पृथ्वी ब्रह्मस्तुता महानिद्रा । हिरण्यगर्भरुपा योगनिद्रा । हरिस्तुता सौख्यनिद्रा । विश्र्वबीजा निरंजना ॥ ३३ ॥ अतुला ब्रह्मशक्ती ब्रह्मविद्या । कर्मरुपा परिघायुधा । श्यामला नारायणी आद्या । महालक्ष्मी सुरस्तुता ॥ ३४ ॥ वाचामनअगोचरा । कल्पनातीता मनोहरा । स्वरुपे तिलोत्तमा अप्सरा । विष्णुशक्ति पुण्यकरी ॥ ३५ ॥ रक्तबीजवधोद्युक्ता । रक्तचंदनचर्चिता । सुरक्तपुष्पाभरणा रक्ता । रक्तद्रंष्ट्रा भयप्रदा ॥ ३६ ॥ तीक्ष्णरक्तनखा शुंभहननी । निशुंभप्राणहारिणी । महामृत्यू विनाशिनी । कल्पनारहिता आद्यायनी ॥ ३७ ॥ महाशक्ती सुरस्तुता । निष्कला अष्टभुजा अनंता । धात्री कौस्तुभा पारिजाता । नानासुमनहारधारिणी ॥ ३८ ॥ नवनागस्वरुपिणी । प्रौढा सिंहगा सिंहगामिनी । बालिक त्रिशूळधारिणी । खड्गहस्ता शक्तिरुपा ॥ ३९ ॥ निधिरुपा समाधिस्था । मुग्धा सुधर्मिणी शिवस्तुता । शंखधारिणी चक्रमंडिता । गदाधारिणी पाशधरा ॥ ४० ॥ गणराज महाशक्ती । कृपासिंधू शिवशक्ती । हरिप्रिया भुक्तिमुक्ति । मृगारिवरवाहना ॥ ४१ ॥ प्रधाना श्रद्धा देवी गुहाप्रीता । गुहारुपिणी गणेशप्रीता । सर्वार्थदायिनी कामप्रीता । लीलागतिलोलुपा ॥ ४२ ॥ चामुंडा चित्रघंटा गुहा स्थिता । विश्र्वयोनी अवनिस्थिता । कालचक्रभ्रमभ्रांता । निरंतर श्रमहन्त्री ॥ ४३ ॥ श्रावणी संसारभ्रमनाशिनी । संसार उत्तममतिगामिनी । संसारफलसंपन्ना राज्ञी । विश्र्वयोनी विश्र्वमाता ॥ ४४ ॥ माते आरुढसी उच्चासनी । दैत्यदानवघातिनी । विमानस्था वरगामिनी । कालचक्रप्रवर्तिनी ॥ ४५ ॥ भव्या चेतना चापिनी । भव्याभव्यविनाशिनी । पाशधारिणी कालमृत्युनाशिनी । कालचक्रभ्रमभ्रांता ॥ ४६ ॥ मुकुटेशा वणिक्कन्या । ध्येया क्षीरसागरकन्या । उच्चासना सिंहासना । सुखासनी आरुढसी ॥ ४७ ॥ वेदवेदार्थतत्त्वज्ञा । वेदवादिनी श्रुतिज्ञा । स्मृतिज्ञा आणि पुराणज्ञा । इतिहासार्थविद्धर्म्या ॥ ४८ ॥ हिंगुला कालशालिनी श्रेष्ठध्येया । स्तन्यदा स्तन्यधरा शिशुप्रिया । वनस्था पार्वती शिवप्रिया । सकलागमदेवता ॥ ४९ ॥ सर्वबीजांतरस्थात्री मेनामैनाकभगिनी क्षयहंत्री । जलस्था स्थलस्था रिपुहन्त्री । निरातंका अमरप्रिया ॥ ५० ॥ लीलाविग्रहधारिणी । पापअज्ञानविनाशिनी । वनदेवता त्रिकालज्ञानी । पापहंत्री पुण्यधी ॥ ५१ ॥ दृश्या दृष्टी दृश्यविषया । शमस्थिता योगविद्या । सांख्यविद्या त्रयीविद्या । सर्वदेव शरीरिणी ॥ ५२ ॥ श्रेष्ठरथसंस्थिता वीररथा । रथनिष्ठा रथस्थिता । मधुकैटभहंत्री शांता । नृपवश्यप्रदायिनी ॥ ५३ ॥ त्रिपुरसुंदरी पुण्यकीर्ती । स्थावरा जंगमा बलिशक्ती । क्षांती बलिप्रिया नष्टहंत्री । जयदेवता वीरश्री ॥ ५४ ॥ दैत्यसैन्यपराभवकारिणी । महिषासुरविनाशिनी । डमरुनादे उल्हासिनी । वीरलक्ष्मी वीरकांता ॥ ५५ ॥ क्षीरसागरशयिनी । शिवदूती सनातनी । उद्गीथमर्यादा सामगायिनी । इंद्रादिदेवसंस्तुता ॥ ५६ ॥ विद्युत्शक्ती मेघवाहिनी । समाधी कैवल्यपददायिनी । विघ्ना दारिद्र्यवनदाहिनी । चतुरानना गायत्री ॥ ५७ ॥ तुळजा म्हाळसा रती विकराला । पितृशक्ती आत्रेयी कमला । अवतारा आध्या सकलकला । रेणुवंशभूषणा ॥ ५८ ॥ हुंकारगर्जिता भाषिणी । धूम्रलोचनविनाशिनी । त्रिभुवना सुखदायिनी । एकमूर्ती त्रीनेत्रा ॥ ५९ ॥ चंडमुंड विनाशिनी । पंचवदना बलिमोहिनी । प्रसन्ना त्रिलोकानंददायिनी । त्रिधामूर्ती त्रिगुणमयी ॥ ६० ॥ जयंतिका पंचमूर्ती । दशमूर्ती दक्षिणामूर्ती । एकमूर्ती अनेकआकृती । बहुविभूती भवानी ॥ ६१ ॥ एकचक्षू अनंताक्षी । विश्र्वपालिनी विश्र्वाक्षी । चतुर्विंशतितत्त्वाद्या सर्वसाक्षी । चतुर्विशतितत्त्वज्ञा ॥ ६२ ॥ सोहंहंसा विशेषज्ञानी । जयघंटा जयध्वनी । यमघंटा अमृतजीवनी । निर्विशेषा निराकृती ॥ ६३ ॥ पांचजन्यस्फुरत्शक्ती । महाबला हनुमत्शक्ती । सेतुशीला तरणशक्ती । रामशक्ती विराट् तनु ॥ ६४ ॥ सेनासागरआक्रमणा । आस्तिकालंका प्रज्वलना । प्रीती नरनारायणा । लोकनीती पापहरा ॥ ६५ ॥ विश्र्वबाहु त्रिलिंगिका । दक्षिणा दक्षकन्यका । सर्वसुखदायिनी सौख्या । सदसद्रूपशालिनी ॥ ६६ ॥ प्राची प्रतीची आदिदिशा । प्रकाशमयी स्वप्रकाशा । विषमईक्षणा दुर्धर्षा । शिवलिंगप्रतिष्ठात्री ॥ ६७ ॥ शवलिंग प्रतिष्ठात्री । विषयअज्ञाना निवृत्ती । सदसदरुपा विश्र्वमूर्ती । द्वय-अद्वयवर्जिता ॥ ६८ ॥ गौरी वृषगा वृषवाहना । कैलासशोभा शशिरविशअग्नि नयना । शशिरविअग्नी विग्रहणा । विषमईक्षणा दुर्धर्षा ॥ ६९ ॥ लंकादाहकरी दीप्ती । वैकुंठविलासिनी मूर्ती । वैकुंठशोभा कलाकृती । सौभाग्यवरदायिनी ॥ ७० ॥ नभोमूर्ती तमोमूर्ती । अमेयबुद्धी तेजोमूर्ती ॥ सूर्यमूर्ती चंद्रमूर्ती । यजमानशरीरिणी ॥ ७१ ॥ आपमूर्ती इलामूर्ती । नरनारायणआकृती । यज्ञायज्ञकृती यज्ञकृती । अशक्तिहारिणी यागशक्ती ॥ ७२ ॥ वेदवेदांगपारगा । यज्ञभोक्रत्री यज्ञभागा । कृपा विश्र्वेश्र्वरी स्वंगा । विषयअज्ञानावेगळी ॥ ७३ ॥ सुरभी शताक्षी कामदेवता । दशदिशाव्यापिनी अनंता । महौषधीरसप्रीता । वैद्यविद्याचिकिच्छा ॥ ७४ ॥ कामाचारप्रिया बलदायिनी । अन्नपूर्णिका रुद्राणी । अन्नदायिनी रसदायिनी । रुद्रवदनी रुद्रपूज्या ॥ ७५ ॥ मेघशक्ती महावृष्टी । शिवदा शर्मदा सुवृष्टी । भोजनप्रिया शांति तुष्टी । वाच्छाधिककफलप्रदा ॥ ७६ ॥ कामाचारप्रदापंक्ती । पचनक्रिया पाकशक्ती । सुपक्वफलदा वांछाशक्ती । अन्नपूर्णा अन्नदा ॥ ७७ ॥ सर्वमंत्रमयी पूर्णा । सर्पसर्वांगभूषणा । सर्वलक्षणी संपूर्णा । अवलक्षणनाशिनी ॥ ७८ ॥ सर्वभूतात्मिका कामदा । कृतिकर्मफलप्रदा । ध्रुवाटोपा ध्रुवार्थदा । चराचरविभाविनी ॥ ७९ ॥ चराचर गती जेत्री । कृष्णा ब्राह्मणी ब्रह्मशक्ती । गुहाशक्ती गणेशशक्ती । सहस्त्रनयना नारसिंही ॥ ८० ॥ लक्षा लक्षधरार्धहारिणी । सर्पमाला वस्त्रधारिणी । शेषशक्ती शेषशायिनी । शेषरुपा महामाया ॥ ८१ ॥ वाराही सहस्त्राक्षी कूर्मशक्ती । वराहदंष्ट्रा ध्रुवशक्ती । बलबुद्धी कामयुक्ती । चित्तसदना शुभालया ॥ ८२ ॥ कामी कामप्रवर्धिनी । चिद्रूपा आनंददायिनी । नादरुपिणी बिंदुरुपिणी । ध्रुवाचारा ध्रुवस्थिता ॥ ८३ ॥ ध्रौव्या आढ्या अग्निहोत्रा । ध्रुवा ध्रुवामयी कुधीहरा । नीलग्रीवा ध्रुवाचारा । संगअसंगरागप्रवर्धिनी ॥ ८४ ॥ पवित्रदृष्टी पवित्रकरणी । निःसंगा चतुराश्रमवासिनी । ब्रह्मचर्यधर्मपालिनी । यतिधर्मस्फुरत्तनू ॥ ८५ ॥ ऋषिवच्छला संगबहुला । हृदयरुपा कृष्णा बगला । मातंगी विष्णुशक्ती विमला । रागीमानसआश्रया ॥ ८६ ॥ चतुर्वर्णपरिपूर्णा । राजदुहिता ब्राह्मणवर्णा । वैश्यदुहिता शूद्रकन्या । गृहस्थाश्रमवासिनी ॥ ८७ ॥ ब्रह्मचर्यासेविनी । गृहधर्मनिरुपिणी । गृहधर्मविषादघ्नी । कुटुंबवत्सला प्रेमला ॥ ८८ ॥ अखिल जगाची उत्पत्ती । सर्व सृष्टीचे पालन कर्ती । स्वरुपी लीलेने मिळवी अंती । ऐसाचि खेळ नित्याचा ॥ ८९ ॥ नानावादी विशेषज्ञानी । धर्मवाद निरुपिणी ॥ निराकारी शून्यवादिनी । नानावादनिरंगता ॥ ९० ॥ सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ती । स्थिति कारिणी छायाशक्ती । उपशमरुपिणी ज्ञानशक्ती । अपूर्वशक्तीसंपन्ना ॥ ९१ ॥ नवचंडी सत्यसंकल्पा । कल्पनातिगा निर्विकल्पा । क्रियाहेतू आद्या विकल्पा । संकल्पाकल्परुपिणी ॥ ९२ ॥ काशी अयोध्या द्वारका । मथुरा कांची अवंतिका । पंढरी पांचाली विशोका । धर्मशक्ती जयध्वजा ॥ ९३ ॥ समा ईक्षणा भुक्ति मुक्ती । विश्र्वदृष्टी धर्मशक्ती । चिंतानाशिनी चातुर्ययुक्ती । कृपार्द्रअंगीं कृपाळू ॥ ९४ ॥ कृपाश्रुती कृपाचिंता । अज्ञानकल्पना अनंता । महापूरसौंदर्यवर्धिता । महापूरस्थितिकृती ॥ ९५ ॥ प्रपंचरुपिणी समदृष्टी । कार्यक्षमता देहपुष्टी । स्वयमेवअखिलासृष्टी । अयोनिजा काया पुण्यरुपा ॥ ९६ ॥ भद्रकाली डमरुदर्पिता । डुम डुम डमरु प्रीति वल्गिता । भुवनेश्र्वरी वीरवंदिता । महापुरीची महादेवी ॥ ९७ ॥ त्रिपुरा यमाई कोलरुपिणी । शाक्तधर्मप्रवर्तिनी । एलांबा रुद्रादिदेवजननी । वटवासिनी भूमिस्था ॥ ९८ ॥ कुंभदर्पहरा विष्णुमाया । शिशुवत्सला झोलाप्रिया । मातंगी विष्णुशक्ति शीतला । ब्रह्मादिकांसी वंदनीया ॥ ९९ ॥ प्रेतासननिवासिनी । नीला रुक्मा शंकरजननी । त्रिगा वामनशक्ति वाग्वादिनी । हिरण्यगर्भा भूदेवी ॥ १०० ॥ गरुडगमना ब्रह्मास्त्रा । ब्रह्मभूषिता पाशुपतास्त्रा । समरंगणी नानाशस्त्रा । सुकौशल्ये धारिणी ॥ १०१ ॥ नीलकमललोचनी । शंकरार्धशरीरिणी । दारुणा भ्रमादिगणरुपिणी । मोहरात्री मोहिनी ॥ १०२ ॥ भैरवी भीषणा गरलाशना । कपर्दीसर्वांगभूषणा । कपर्दिप्रीया पीतवसना । दीपकक्रीडा उल्हासिनी ॥ १०३ ॥ सावित्री पीता दशवक्त्रा । तीननेत्रा विभूषिता । दशांघ्रि वीस बाहु सुशोभिता । नीलबाहू अति उत्तमा ॥ १०४ ॥ स्फूरत दाढा अतिभीषणा । सुगंधा कर्पूरकांतिवदना । षड्बीजा नवबीजा नवार्णा । नवाक्षरतनुखगा ॥ १०५ ॥ कामविग्रह ब्रह्मगेया । र्‍हींकारबीजा मुनिध्येया । मालामंत्रमयी जप्या । आढ्या नवार्णा द्वादशवर्षा ॥ १०६ ॥ जपविघ्नविनाशिनी । जपमाला जयदायिनी । षोडशस्वरी मंत्ररुपिणी । सर्वबीजैकदेवता । १०७ ॥ जपकर्ती जपस्तोत्रा । मंत्रयंत्रफलप्रदा । जयदा मंत्रावरणदेवता । यंत्रावरणरुपिणी ॥ १०८ ॥ शमी पद्मिनी पद्मपत्राक्षी । यज्ञांगदेवता सहस्त्राक्षी । यज्ञसिद्धी अनंताक्षी । ब्रह्मपदप्रदायिनी ॥ १०९ ॥ सम्मता महिषांतकारिणी । अभिचार उपशमनी । सरवानंदविधायिनी । चारी वेद स्वरुपिणी ॥ ११० ॥ ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा । अभिचारप्रीया अथर्ववेदा । लेखकस्थितालेखणी प्रसिद्धा । पंचतंत्राधिदेवता ॥ १११ ॥ शांतिमंत्राधिदेवता शमनी । सर्वानंदविधायिनी । अथर्वपाठसंपन्ना लेखणी । पद्मावती अभिधागती ॥ ११२ ॥ भूमलेखा वर्णशक्ती । सर्वमंगला सर्वशक्ती । चिंतानाशिनी चातुर्यशक्ती । चिंताशोकविनाशिनी ॥ ११३ ॥ शूलेश्र्वरी कुशूलघ्नी । नलकूबरी ऊर्ध्वकेशिनी । श्रीधरी विनायकी करालिनी । ज्वालामुखी भूतनायका ॥ ११४ ॥ कामेश्र्वरी कीर्तिकामा । भूतनायका कला कामा । कामिनी विजया सर्वकामा । महोत्साहिनी महाबला ॥ ११५ ॥ महाभयनिवारिणी । पीडापापविनाशिनी । जगत्प्रतिष्ठा कल्याणी । सहस्त्रभूजनिग्रहा ॥ ११६ ॥ अलकापुरनिवासिनी । प्रभा प्रभाकरी मृडानी । काष्ठा शांकरी दुर्गाणी । सप्त अश्र्वरथसंस्थिता ॥ ११७ ॥ संध्या अक्षरा त्रियात्रा । भारती तुर्या अर्धमात्रा । वेदगर्भा वेदमाता । हिमाचलक्रीडनी ॥ ११८ ॥ कौशिकी क्षुधा तृष्णा धूम्रा । अंबालिका त्र्यंबका स्वरा । रौद्रा पानपात्रकरा । रक्तचामुंडा दुरत्यया ॥ ११९ ॥ चिता स्थिता श्रद्धा वार्ता जांती । शोभावतंसिनी महास्मृती । दुर्गपरा सारा ज्याोत्स्ना धृती । छाया तुष्टी तामसी ॥ १२० ॥ तृष्णा श्रद्धा बुद्धी वाणी । सहस्त्रनयना चक्रधारिणी । लज्जा महिषासूरमर्दिनी । भद्रा भीमा भगवती ॥ १२१ ॥ नवदुर्गा कात्यायनी । अपराजिता चंद्ररुपिणी । महामारी मेघा इंद्राणी । अष्टादशदंडा दोन भुजा ॥ १२२ ॥ भ्रामरी पिंगला पानोन्मत्ता । सर्वत्रहस्तपादउरुयुक्ता । सहस्त्रशीर्षा विश्र्वमाता । भक्तानुग्रहकारिणी ॥ १२३ ॥ अखिलललनांची ऐकात्म्यभाविनी । समस्तललनाऐक्यध्वनी । प्राणशक्ती अनंतगुणी । घृतदैत्यमारी विश्र्वछाया ॥ १२४ ॥ सप्तद्वीपा अब्धिमेखला । अनंतनयना अनंतमुखा कोमला । कामधेनू सर्वकल्याणी नीला । सत्ता सप्ताब्धिसंश्रया ॥ १२५ ॥ नमो शारदा त्र्यंबकासूता । जगजननी रेणुका माता । वाडेश्र्वर योगेश्र्वरी कुलदेवता । सर्वसमर्थे सर्वेश्र्वरी ॥ १२६ ॥ फलश्रुती शंकर उवाच दिव्य रेणुका सहस्त्रनाम । कथिले तुजसी सर्वोत्तम । पूर्ण करील सर्व काम । षण्मुखा मज प्रीतीने ॥ १२७ ॥ भजतां भुक्तिमुक्तिदायक । विशेष जय लाभकारक । याचे समान आणिक । न दिसे कोठें शोधिता ॥ १२८ ॥ नवसहस्त्र पुरश्र्चरण देख । विजयासाठी विशेष प्रयोग । साधेल सत्वर कार्यभाग । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ १२९ ॥ विधियुक्त करावे पठण । सांगतेसी होमहवन । पुष्प आज्य तीळ चंदन । हळदीकुंकुम मधु पायस ॥ १३० ॥ नानापरीची परिमळे । बहुबीजे द्राक्षे रंभाफळे । ऊस नारळ नारुंगे मधुरफळे । आहुती समयी अर्पावी ॥ १३१ ॥ स्वयें करोनि मंगलस्नान । महावस्त्राचे परिधान । कपर्दी महादेव पूजोन । घृतदीप दोन लावावे ॥ १३२ ॥ हें स्तोत्र जे पठण करिती । दृढभक्तिने नित्य ऐकती । तयांसी सर्व अभीष्ट प्राप्ती । होवोनि दीर्घायु होतील ॥ १३३ ॥ शुक्ल अथवा कृष्णपक्षी । प्रारंभ करावा षष्ठीचे दिवशी । साधके विधियुक्त निश्र्चयेसी । अनुष्ठान करावे ॥ १३४ ॥ अश्र्विन शुद्ध प्रतिपदेशी । कलश पूजावा प्रतिवर्षी । करावा नवरात्र उत्सवासी । अति आनंदे उल्हासे ॥ १३५ ॥ दोहीकडे घृतदीपक । दक्षिण उत्तरेसी सम्यक । नाना उपचारे पक्वान्नादिक । भक्तिभावे अर्पावे ॥ १३६ ॥ कुंकुम आगरु कस्तुरी । चंदनादि नाना प्रकारी । ब्राह्मण सुवासिनी कुमारी । प्रेमे आदरे पूजाव्या ॥ १३७ ॥ चतुर्विधे सुग्रास अन्ने । यथाशक्ती दक्षिणा वसने । धान्ये आणिक गोदाने । वित्तशाठ्य न करावे ॥ १३८ ॥ वारंवार करावे वंदन । उदयोस्तु म्हणोनी प्रार्थना । करपात्री प्रसाद-याचना । अनन्य भक्तीने करावी ॥ १३९ ॥ प्रसाद लाभलियावरी । रेणुका माता हृदयांतरी । दृढभक्तिभावे चिंतन करी । पुनः पुन्हा प्रार्थूनिया ॥ १४० ॥ भावे योगिनीवृंद पुजावे । अन्नदाने तोषवावे । शृंगादि मंगलवाद्ये भावे । नम्र होउनी आनंदे ॥ १४१ ॥ लाभलिया प्रसाद आशीर्वचन । सर्वांसह करावे भोजन । नानावाद्ये राग गायन । अति उल्हासे भक्तीने ॥ १४२ ॥ दीपोत्सवे हरिकीर्तने । उन्मत्त होउनी डमरु वादने । प्रदोष समयी गोदोहन । महोत्सव करावा ॥ १४३ ॥ दृष्टीगोचर जे जे काही । जगदंबामय ते ते पाही । नृत्य गायने वाद्ये यांही । रात्री जागरण करावे ॥ १४४ ॥ धरणीकंपे आवर्षणे । दुष्ट उत्पाते दूरतिक्रमणे । घोर संकटी आयुत आवर्तने । कार्यसिद्धी त्वरित होय ॥ १४५ ॥ निशीथे वा प्रदोषकाळी । शुचिर्भूतपणे देउळी । करावा स्तोत्र पाठ वेळोवेळी । नऊ दिवस भक्तीने ॥ १४६ ॥ त्रिवार जप नियम युक्त । सहामास करावे व्रत । शुचिर्भूतपणे करिता निश्र्चित । दारिद्र्यार्णव नष्ट होय ॥ १४७ ॥ नामावलीने पूजन होय । प्रतिदिवशी करिता नेम । जगन्माता प्रसन्न होऊन । विपुल संपदा देईल ॥ १४८ ॥ अष्टमी नवमी मंगळवारी । नियमयुक्त पठण करी । सर्व काम पूर्ण होती निर्धारी । अन्य उपाय काय पुसणे ॥ १४९ ॥ महत्कार्य आरंभिता । भावे पूजावी रेणुका माता । कुमारिकांचे पूजन करिता । जयलाभ होय निश्र्चये ॥ १५० ॥ हे स्तोत्र जे पठण करिती । भूत पिशाच्च तेथे न टिकती । वैरी वैर करुं न शकती । ऐसा प्रभाव याचा हो ॥ १५१ ॥ भूवरी सागरी गीरी शिखरी । प्रवासासी जातां वनभितरी । सुखद प्रवास होईल निर्धारी । संकट न ये कदापी ॥ १५२ ॥ चित्तासी विषाद कोप झालिया । कलह आगामी दुष्ट स्वप्न पडलिया । हरि प्रसादही लाभलिया । आनंदे पठण करावे ॥ १५३ ॥ स-काम अथवा निष्काम पठता । चारी पुरुषार्थ येतील हाता । त्रेवर्णिकां अधिकार सर्वथा । श्रवण करावे इतरांनी ॥ १५४ ॥ नारी सौभाग्य वर पावती । कन्या सर्वश्रेष्ठ वर वरिती । उदासीना पावेल प्रीती । दांपत्य-सुख पुत्रादिक ॥ १५५ ॥ सुरुपा सुभगा होतील ललना । होतील दृढगर्भवती ललना । संतति संपत्ती सर्वमान्या । संसारसुख पावतिल ॥ १५६ ३ ग्रह बालग्रह न बाधती । आयुरारोग्य विद्या संपत्ती । पुस्तक पूजन यथाशक्ती । होम-हवन करावे ॥ १५७ ॥ गर्भिणीने केलिया पठण । होईल गर्भदोष निवारण । सुखप्रसव सुलक्षण । अर्भक होय सुखदायी ॥ १५८ ॥ हे सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र वाचावे । बहुत जनांसी ऐकवावे । नऊ विप्रांसी दान करावे । पुस्तक रेणुका प्रीत्यर्थ ॥ १५९ ॥ पुत्रार्थियांसी पुत्र होती । धनार्थियांसी विपुल श्रीमंती । कन्यार्थि सुकन्या पावती । कुलशिलादि मंडिता ॥ १६० ॥ विद्यार्थी विद्यावंत होती । कविताप्रियासी कवित्वमती । प्रज्ञावंत प्रभावी होती । ग्रंथधारणा समर्थ ॥ १६१ ॥ बंदी बंधमुक्त होती । जड जिव्हेचे स्पष्ट वक्ते होती । कामी पूर्णकाम होती । भूपाल वश होती ॥ १६२ ॥ कुष्ठ अपस्मार ज्वररहित । रोगी होतील रोगमुक्त । शत्रुसंघामाजी जय प्राप्त । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ १६३ ॥ अग्निनारायण शीतल । वीष ते अमृतचि केवळ । भावभक्तीने पठणाचे फळ । शस्त्र न लगे अंगासी ॥ १६४ ॥ अंध ते डोळस होती । बहिरे श्रोत्रेंद्रिय पावती । मुकेही श्रेष्ठ वक्ते होती । रेणुकाप्रसादे करुनिया ॥ १६५ ॥ रेणुका ऐसे एकनामपायी । धर्म अर्थ काम मोक्ष दायी । सहस्त्रनाम फळ काय न होई । समर्थ सांगा सज्जन हो ॥ १६६ ॥ रेणुकेच्या स्मरणमात्रे शरीरी । वीष न बाधते । सर्व पिडांची शांति होते । सुख संपदा पूर्ण लाभे ॥ १६७ ॥ महाविष्णू लक्ष्मीयुक्त । प्रजापती सावित्री सहित । मीही स्वयें भवानी सहित । रेणुकार्चने तृप्त होती ॥ १६८ ॥ पारायण याचे करितां । सर्व यज्ञांचे फळ येईल हाता । सांगयोग फळ रेणुका पूजितां । प्राप्त होईल निर्धारे ॥ १६९ ॥ बाहू उंचावूनि सांगतो तुजेसी । कार्तिकेया ऐके वचनासी । भावेसेवितां रेणुकेसी । सर्व देव संतोषती ॥ १७० ॥ ऐसे हे पद्मपुराणांत । मायोपाख्यानी शंकर कथित । शंकर-षण्मुख संवादांत । रेणुकादेवी प्रस्ताव ॥ १७१ ॥ रेणुकेच्या प्रेरणा प्रभावे । ग्रंथ आरंभिता भक्ति भावे । तिनेची पूर्ण केला स्वभावे । म्या काय वदू मंदमती ॥ १७२ ॥ नाहीं पाहिला अधिकार । नाहीं आचार नाही विचार । लहान तोंडी घास थोर । घेतला माते क्षमा करी ॥ १७३ ॥ मध्यप्रदेशी धामनोर नगर । बालाजीचे रम्य मंदिर । त्याच्या भव्य गच्चीवर । ग्रंथ पूर्ण जाहला ॥ १७४ ॥ स्वस्ति श्री रेणुकासहस्तर नाम स्तोत्र । पठण करिताच चारीपुरुषार्थ । ज्ञान चातुर्य बल परमार्थ । प्राप्ती होती ही शिव उक्ती ॥ १७५ ॥ अधिक काही सांगणे नाही । करती करवती अंबाबाई । चरणीं आम्हां ठाव देई । सरस्वती शरण असे ॥ १७६ ॥ ॥ श्रीजगदंबा-रेणुकार्पणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

Search

Search here.