देवी स्तुती स्तोत्र

स्तोत्र - मंत्र  > देवी स्तोत्र Posted at 2016-02-04 04:14:34
ॐ श्री देवैः नमः॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै १४ नमस्तस्यै १५ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै १७ नमस्तस्यै १८ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१९॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २० नमस्तस्यै २१ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-२२॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २३ नमस्तस्यै २४ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-२५॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २६ नमस्तस्यै २७ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-२८॥ या देवी सर्वभूतेषु च्छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २९ नमस्तस्यै ३० नमस्तस्यै नमो नमः॥५-३१॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३२ नमस्तस्यै ३३ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-३४॥ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३५ नमस्तस्यै ३६ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-३७॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३८ नमस्तस्यै ३९ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-४०॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४१ नमस्तस्यै ४२ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-४३॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४४ नमस्तस्यै ४५ नमस्तस्यै नमो  नमः॥५-४६॥ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४७ नमस्तस्यै ४८ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-४९॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५० नमस्तस्यै ५१ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-५२॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५३ नमस्तस्यै ५४ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-५५॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५६ नमस्तस्यै ५७ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-५८॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५९ नमस्तस्यै ६० नमस्तस्यै नमो नमः॥५-६१॥ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ६२ नमस्तस्यै ६३ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-६४॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ६५ नमस्तस्यै ६६ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-६७॥ या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ६८ नमस्तस्यै ६९ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-७०॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ७१ नमस्तस्यै ७२ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-७३॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ७४ नमस्तस्यै ७५ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-७६॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भुतानाञ्चाखिलेषु या । भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥५-७७॥ चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् । नमस्तस्यै ७८ नमस्तस्यै ७९ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-८०॥

Search

Search here.