साखरपुडा मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-27 12:44:42

--- साखरपुडा मुहूर्त --- 

 05/02/2019 - 15 नंतर

08/02/2019 - 15 नंतर

09/02/2019 - 12 नंतर

10/02/2019 - 14 पर्यंत

11/02/2019 - 14 पर्यंत

15/02/2019 - 14 पर्यंत

19/02/2019 - 14 पर्यंत

21/02/2019 - 14 पर्यंत

22/02/2019 - 14 पर्यंत 

24/02/2019 - 14 पर्यंत

26/02/2019 - 14 पर्यंत

02/03/2019 - 14 पर्यंत

03/03/2019 - 14 पर्यंत

फाल्गुन ( मार्च ) 2019

08/03/2019 - 16 पर्यंत

09/03/2019 - 16 पर्यंत

10/03/2019 - 16 पर्यंत

13/03/2019 - 19 पर्यंत

19/03/2019 - 19 पर्यंत

22/03/2019 - 17 नंतर

25/03/2019 - 17 नंतर

27/03/2019 - 17 नंतर

29/03/2019 -13 नंतर

30/03/2019 - 14 पर्यंत

31/03/2019 - पूर्ण दिवस

सखरपुडा मुहूर्त ----
चैत्र ---- ( एप्रिल )२०१९
०६/०४/२०१९ --- १९ पर्यंत
१०/०४/२०१९ --- १९ पर्यंत
१७/०४/२०१९ --- १९ पर्यंत
१८/०४/२०१९ --- १९ पर्यंत
१९/०४/२०१९ --- १८ पर्यंत
२०/०४/२०१९ --- १८ पर्यंत 
२४/०४/२०१९ --- १९ पर्यंत
२६/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस
२७/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस
२८/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

वैशाख ----- ( मे ) २०१९
०७/०५/२०१९ --- १४ पर्यंत
०८/०५/२०१९ --- १४ पर्यंत
१२/०५/२०१९ --- १२ नंतर 
१४/०५/२०१९ --- ११ नंतर 
१५/०५/२०१९ --- ११ नंतर 
१९/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत
२३/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत
२६/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत
३०/०५/२०१९ --- पूर्ण दिवस 

ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९
०८/०६/२०१९ --- १७ नंतर 
०९/०६/२०१९ --- १६ पर्यंत 
१०/०६/२०१९ --- १४ नंतर 
१२/०६/२०१९ --- १० नंतर
१५/०६/२०१९ --- १० नंतर 
१७/०६/२०१९ --- ११ नंतर 
२५/०६/२०१९ --- पूर्ण दिवस
२६/०६/२०१९ --- पूर्ण दिवस 

आषाढ ---- ( जुलै ) २०१९
०६/०७/२०१९ --- १३ नंतर 
१०/०७/२०१९ --- १६ पर्यंत 
१३/०७/२०१९ --- १६ पर्यंत 
१५/०७/२०१९ --- १९ पर्यंत 
१९/०७/२०१९ --- १७ पर्यंत
२२/०७/२०१९ --- १७ पर्यंत
२४/०७/२०१९ --- १७ पर्यंत
२८/०७/२०१९ --- १७ पर्यंत
२९/०७/२०१९ --- १७ पर्यंत

श्रावण ---- ( ऑगस्ट ) २०१९ 
०२/०८/२०१९ --- ११ नंतर 
०४/०८/२०१९ --- १९ नंतर 
०६/०८/२०१९ --- ११ नंतर
०९/०८/२०१९ --- ११ नंतर
११/०८/२०१९ --- ११ नंतर 
१३/०८/२०१९ --- २० पर्यंत
१५/०८/२०१९ --- २० पर्यंत
१९/०८/२०१९ --- २० पर्यंत
२०/०८/२०१९ --- २० पर्यंत
२४/०८/२०१९ --- २० पर्यंत
२५/०८/२०१९ --- २० पर्यंत 

भाद्रपद ---- ( ऑगस्ट , सप्टेंबर ) २०१९
३१/०८/२०१९ --- १४ नंतर 
०३/०९/२०१९ --- १९ नंतर , २१ पर्यंत
०५/०९/२०१९ --- १९ नंतर , २१ पर्यंत 
०७/०९/२०१९ --- १२ पर्यंत 
०९/०९/२०१९ --- १२ पर्यंत 
१०/०९/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
११/०९/२०१९ --- पूर्ण दिवस 

आश्विन ---- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर ) २०१९ 
२९/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
०२/१०/२०१९ --- १३ नंतर 
०६/१०/२०१९ --- १५ नंतर 
०७/१०/२०१९ --- १४ नंतर
०८/१०/२०१९ --- १४ नंतर
१२/१०/२०१९ --- १४ नंतर
१३/१०/२०१९ --- १४ नंतर
१४/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
१८/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस 

कार्तिक ---- ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर ) २०१९ 
३०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
०१/११/२०१९ --- १६ नंतर 
०३/११/२०१९ --- १६ नंतर 
०४/११/२०१९ --- १६ नंतर 
०९/११/२०१९ --- १९ पर्यंत
१०/११/२०१९ --- १९ पर्यंत
१४/११/२०१९ --- १९ पर्यंत
२०/११/२०१९ --- १९ पर्यंत 
२१/११/२०१९ --- १८ नंतर 
२३/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस 

मार्गशीर्ष ---- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०१९ 
२८/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
०१/१२/२०१९ --- १४ पर्यंत
०२/१२/२०१९ --- १४ पर्यंत
०३/१२/२०१९ --- १४ पर्यंत 
०६/१२/२०१९ --- १६ पर्यंत 
०८/१२/२०१९ --- १८ पर्यंत 
१२/१२/२०१९ ---१८ पर्यंत 
१७/१२/२०१९ --- १८ पर्यंत 
१९/१२/२०१९ --- १८ पर्यंत 
२०/१२/२०१९ --- १८ पर्यंत 
२२/१२/२०१९ --- १८ पर्यंत 

पौष ---- ( डिसेंबर ) २०१९ , ( जानेवारी ) २०२० 
२८/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
२९/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस 
०२/०१/२०२० --- १२ पर्यंत
०३/०१/२०२० --- १२ पर्यंत
०४/०१/२०२० --- १२ पर्यंत
०५/०१/२०२० --- १२ पर्यंत
०८/०१/२०२० --- १६ पर्यंत 
०९/१२/२०२० --- १६ पर्यंत 
१३/१२/२०२० --- १८ नंतर
१८/१२/२०२० --- पूर्ण दिवस 
२०/१२/२०२० --- पूर्ण दिवस  

माघ ---- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२० 
२५/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस 
३०/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस 
३१/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस 
०१/०२/२०२० --- १८ पर्यंत 
०४/०२/२०२० --- २० नंतर 
०९/०२/२०२० --- २० नंतर 
१२/०२/२०२० --- १८ पर्यंत 
१३/०२/२०२० --- १८ पर्यंत 
१४/०२/२०२० --- १८ पर्यंत 
१६/०२/२०२० --- १५ नंतर 
१८/०२/२०२० --- १५ नंतर 

फाल्गुन ---- ( फेब्रूवारी , मार्च ) २०२० 
२५/०२/२०२० --- १९ नंतर 
२६/०२/२०२० --- १७ पर्यंत 
२७/०२/२०२० --- १७ पर्यंत 
०३/०२/२०२० --- १२ नंतर 
०८/०२/२०२० --- १२ नंतर 
११/०२/२०२० --- १२ नंतर 
१४/०२/२०२० --- १२ नंतर 
१९/०२/२०२० ---- पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

 

Search

Search here.