गजानन महाराज सहस्त्र नाम

नामावली  > गजानन महाराज नामावली Posted at 2018-10-27 13:46:41
श्री गजाननमहाराज सहस्रनामावलिः श्रीक्षेत्र शेगांव श्रीगणेशाय नमः । श्रीसमर्थ सद्गुरु गजाननमहाराजाय नमः । ॐ अस्य श्रीसद्गुरु गजाननमहाराजसहस्रनाममन्त्रस्य जपे विनियोगः । ॥ अथ ध्यानम् ॥ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ बोधात्मकं मुक्तिकरं ब्रह्मसमाधियुक्तम् । चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः । ॥ इति ध्यानम् ॥ अथ श्रीगजाननमहाराजसहस्रनामावलिः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरु ॐ ओन्काराय नमः । श्रीगुरु आदित्याय नमः । श्रीगुरु अमृताय नमः । श्रीगुरु अलक्ष्यमुद्राय नमः । श्रीगुरु आराध्याय नमः । श्रीगुरु अक्षराय नमः । श्रीगुरु अविनाशाय नमः । श्रीगुरु अच्युताय नमः । श्रीगुरु अवधूताय नमः । श्रीगुरु अनन्तरूपाय नमः । १० श्रीगुरु अन्तःसाक्षिणे नमः । श्रीगुरु अच्युतये नमः । श्रीगुरु आवर्तने नमः । श्रीगुरु असम्भवाय नमः । श्रीगुरु आत्मप्रभावाय नमः । श्रीगुरु अन्नब्रह्मपूजिताय नमः । श्रीगुरु अथर्वशीर्षाय नमः । श्रीगुरु अनासक्तये नमः । श्रीगुरु आत्मनिरञ्जनाय नमः । श्रीगुरु अजाय नमः । २० श्रीगुरु आब्रह्मस्तम्बाय नमः । श्रीगुरु अग्निहोत्राय नमः । श्रीगुरु अर्थकाराय नमः । श्रीगुरु अवतारमायाविने नमः । श्रीगुरु आत्मगूढाय नमः । श्रीगुरु आध्यात्मिकबोधाय नमः । श्रीगुरु अनिरुद्धाय नमः । श्रीगुरु अर्थसिद्धये नमः । श्रीगुरु अभेदरूपिणे नमः । श्रीगुरु अनाथनाथाय नमः । ३० श्रीगुरु आत्मैकविज्ञान श्रेष्ठिने नमः । श्रीगुरु अनाकलनाय नमः । श्रीगुरु समर्थाय नमः । श्रीगुरु स्वयम्भूताय नमः । श्रीगुरु स्वयंनाथाय नमः । श्रीगुरु सुप्रधाराय नमः । श्रीगुरु सच्चिदानन्दाय नमः । श्रीगुरु स्वातिघनाय नमः । श्रीगुरु सन्नीताय नमः । श्रीगुरु सत्ताधारिणे नमः । ४० श्रीगुरु सदाचाराय नमः । श्रीगुरु सद्विचाराय नमः । श्रीगुरु सन्दिग्धाय नमः । श्रीगुरु जनार्दनाय नमः । श्रीगुरु ज्योतिषे नमः । श्रीगुरु जगदीश्वराय नमः । श्रीगुरु जितेन्द्रियाय नमः । श्रीगुरु जीवित्वगतये नमः । श्रीगुरु जगत्पतये नमः । श्रीगुरु जह्नवे नमः । ५० श्रीगुरु जीवनाधाराय नमः । श्रीगुरु जलाय नमः । श्रीगुरु ज्योतिबिन्दुस्वरूपाय श्रीगुरु जगत्सर्वाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मिणे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मरूपाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्माण्डाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्माण्डाधीशाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मलोकाय नमः । ६० श्रीगुरु ब्रह्मचालकाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मपालकाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मबलाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मर्षये नमः । श्रीगुरु ब्रह्ममूर्तये नमः । श्रीगुरु ब्रह्मतेजसे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मतपसे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मविग्रहाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मगुणाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मानुभावाय नमः । ७० श्रीगुरु ब्रह्माध्यक्षाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मजिते नमः । श्रीगुरु ब्रह्मप्रज्ञाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्ममन्त्राय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मतन्त्राय नमः । श्रीगुरु गुणाय नमः । श्रीगुरु गजाननाय नमः । श्रीगुरु ग्रहाय नमः । श्रीगुरु गणपालकाय नमः । श्रीगुरु गणपतये नमः । ८० श्रीगुरु गीताय नमः । श्रीगुरु गगनाय नमः । श्रीगुरु गोलोकाय नमः । श्रीगुरु गर्भाय नमः । श्रीगुरु गजप्रियाय नमः । श्रीगुरु ग्रन्थरत्नाय नमः । श्रीगुरु चिद्रतिप्रियाय नमः । श्रीगुरु चक्रवर्तिने नमः । श्रीगुरु चैतन्याय नमः । श्रीगुरु चमत्काराय नमः । ९० श्रीगुरु चन्द्रबिंबस्थित अनघाय नमः । श्रीगुरु चलाय नमः । श्रीगुरु चतुर्वेदविधये नमः । श्रीगुरु चतुराय नमः । श्रीगुरु चतुरात्मने नमः । श्रीगुरु चेतनवामाङ्काय नमः । श्रीगुरु चेतनसंज्ञात्मकाय श्रीगुरु भैरवाय नमः । श्रीगुरु भार्गवाय नमः । श्रीगुरु भिषग्वराय नमः । १०० श्रीगुरु भद्रकालीनाथाय नमः । श्रीगुरु भीमाय नमः । श्रीगुरु भवानीनायकाय नमः । श्रीगुरु भूतनाथाय नमः । श्रीगुरु भस्मप्रियाय नमः । श्रीगुरु भवतारकाय नमः । श्रीगुरु भवचक्राय नमः । श्रीगुरु भूषणाय नमः । श्रीगुरु शिवाय नमः । श्रीगुरु शाश्वताय नमः । ११० श्रीगुरु शिल्पकाराय नमः । श्रीगुरु शब्दसाधनाय नमः । श्रीगुरु शास्त्रविशारदे नमः । श्रीगुरु शङ्कराय नमः । श्रीगुरु शङ्खचक्रगदाधरायः श्रीगुरु शङ्खिने नमः । श्रीगुरु हृत्चक्राङ्कितकुण्डलिने नमः । श्रीगुरु षट्शास्त्रानुचरायः श्रीगुरु कल्पवृक्षाय नमः । श्रीगुरु कल्याणाय नमः । १२० श्रीगुरु कृष्णनाथाय नमः । श्रीगुरु कर्मप्रियाय नमः । श्रीगुरु कैवल्यपदायिने नमः । श्रीगुरु कुबेराय नमः । श्रीगुरु कल्याणगुणाय नमः । श्रीगुरु कृतज्ञाय नमः । श्रीगुरु कस्तूरिणे नमः । श्रीगुरु कर्ममोचकगहनाय नमः । श्रीगुरु कलियुगोद्धाराय नमः । श्रीगुरु परिपूर्णाय नमः । १३० श्रीगुरु प्रसादाय नमः । श्रीगुरु पार्वतीकान्ताय नमः । श्रीगुरु परिसाय नमः । श्रीगुरु पवित्राय नमः । श्रीगुरु पद्मनाभाय नमः । श्रीगुरु प्रियतराय नमः । श्रीगुरु प्रियदर्शिने नमः । श्रीगुरु प्रकाशवते नमः । श्रीगुरु प्रतीकाय नमः । श्रीगुरु पीडाहराय नमः । १४० श्रीगुरु देवर्षये नमः । श्रीगुरु दिगम्बराय नमः । श्रीगुरु दिव्यत्त्वपूर्णाय नमः । श्रीगुरु दयाभूतेश्वराय नमः । श्रीगुरु दत्तात्रेयाय नमः । श्रीगुरु द्वारकानूपाय नमः । श्रीगुरु दम्भनाशकाय नमः । श्रीगुरु दिव्यविभूतये नमः । श्रीगुरु दिव्यतेजाय नमः । श्रीगुरु दिव्यरूपाय नमः । १५० श्रीगुरु दिव्यदेहाय नमः । श्रीगुरु वत्साकिताय नमः । श्रीगुरु विषार्दनाय नमः । श्रीगुरु वाणीप्रभवे नमः । श्रीगुरु विश्वकर्मणे नमः । श्रीगुरु वशिने नमः । श्रीगुरु वैकुण्ठवासिने नमः । श्रीगुरु वैराग्ययोगाय नमः । श्रीगुरु विश्वपतये नमः । श्रीगुरु विज्ञानप्रियाय नमः । १६० श्रीगुरु वैश्वानराय नमः । श्रीगुरु वारिजासनसंस्थिताय नमः । श्रीगुरु हरिहराय नमः । श्रीगुरु हरमूललिङ्गाय नमः । श्रीगुरु हिरण्यकश्यपवे नमः । श्रीगुरु हितात्मने नमः । श्रीगुरु हिमप्रियाय नमः । श्रीगुरु हितकराय नमः । श्रीगुरु हितावताराय नमः । श्रीगुरु हेतवे नमः । १७० श्रीगुरु हेतुसिद्धये नमः । श्रीगुरु हविष्यप्रियाय नमः । श्रीगुरु हविर्भागप्रियाय नमः । श्रीगुरु तपस्विने नमः । श्रीगुरु त्रिकालज्ञाय नमः । श्रीगुरु तिमिरनाशकाय नमः । श्रीगुरु त्रिनेत्राय नमः । श्रीगुरु तत्त्वविमर्शिने नमः । श्रीगुरु तपोयज्ञाय नमः । श्रीगुरु तपोबलाय नमः । १८० श्रीगुरु तारकाय नमः । श्रीगुरु त्रिलोकेशाय नमः । श्रीगुरु तत्त्वप्रबोधकाय नमः । श्रीगुरु तर्कवितर्काय नमः । श्रीगुरु तेजोमङ्गलाय नमः । श्रीगुरु त्रिगुणस्वरूपाय नमः । श्रीगुरु त्रिभुवनश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु नरश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु नृसिंहाय नमः । श्रीगुरु नीतिप्रियाय नमः । १९० श्रीगुरु निर्विकाराय नमः । श्रीगुरु निर्गुणाय नमः । श्रीगुरु नवचैतन्याय नमः । श्रीगुरु नाथाय नमः । श्रीगुरु आयाय नमः । श्रीगुरु अष्टगन्धप्रियाय नमः । श्रीगुरु अश्वनिजाङ्गशयनाय नमः । श्रीगुरु अग्निश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु अरिष्टान्तकाय नमः । श्रीगुरु अवताराखण्डाय नमः । २०० श्रीगुरु समलोधाश्मकाञ्चनाय नमः । श्रीगुरु अनासक्ताय नमः । श्रीगुरु अजपाजपाय नमः । श्रीगुरु आदिब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु अब्जहस्ताय नमः । श्रीगुरु अब्जपादाय नमः । श्रीगुरु औदार्यपूर्णाय नमः । श्रीगुरु अनूर्मिमते नमः । श्रीगुरु अनङ्गाय नमः । श्रीगुरु स्थिराय नमः । २१० श्रीगुरु सार्थकाय नमः । श्रीगुरु स्वानन्दाय नमः । श्रीगुरु शिवस्वरूपाय नमः । श्रीगुरु सर्वपूजिताय नमः । श्रीगुरु सर्वगुणसम्पन्नाय नमः । श्रीगुरु सर्वस्पर्शने नमः । श्रीगुरु सुखार्पिणे नमः । श्रीगुरु सर्ववरिष्ठाय नमः । श्रीगुरु सर्वसिद्धिवशाय नमः । श्रीगुरु सार्वभौमाय नमः । २२० श्रीगुरु सत्यप्रियाय नमः । श्रीगुरु सङ्कीर्तनाय नमः । श्रीगुरु सुरासुरवन्द्याय नमः । श्रीगुरु सदाप्रसन्नाय नमः । श्रीगुरु जगदुरवे नमः । श्रीगुरु ज्वरनाशिने नमः । श्रीगुरु जडमूढतारकाय नमः । श्रीगुरु जीवन्मुक्ताय नमः । श्रीगुरु जितविक्रमाय नमः । श्रीगुरु जगत्प्रतिष्ठिताय नमः । २३० श्रीगुरु जलस्थलकाष्ठस्थिताय श्रीगुरु जगत्त्रयवशीकरणाय नमः । श्रीगुरु जनकाय नमः । श्रीगुरु जीवनाय नमः । श्रीगुरु जनप्रियाय नमः । श्रीगुरु जङ्गमाय नमः । श्रीगुरु जिताजिताय नमः । श्रीगुरु जीवोपकाराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मानुभवाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मसाक्षात्काराय नमः । २४० श्रीगुरु ब्रह्मसाकाराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्माकाराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मप्रतीकाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मकर्त्रे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मसेनापतये नमः । श्रीगुरु ब्रह्ममूर्धगाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मभृगे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मकामवराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मपूजिताय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मसाधुत्वाय नमः । २५० श्रीगुरु ब्रह्मसाधनहरये नमः । श्रीगुरु ब्रह्मगर्भपरायणाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मयज्ञाय नमः । श्रीगुरु गोचराय नमः । श्रीगुरु गूढचमत्काराय नमः । श्रीगुरु गूढातर्याय नमः । श्रीगुरु गूढात्मने नमः । श्रीगुरु गूढाय नमः । श्रीगुरु गूढदृश्याय नमः । श्रीगुरु गूढसञ्चारचेष्टिताय नमः । २६० श्रीगुरु गूढाशीर्वादाय नमः । श्रीगुरु गौरवमहिम्ने नमः । श्रीगुरु गूढशान्ताय नमः । श्रीगुरु गूढकृत्याय नमः । श्रीगुरु गूढकर्मणे नमः । श्रीगुरु गूढकारणाय नमः । श्रीगुरु गूढविवेकाय नमः । श्रीगुरु गन्धर्वाय नमः । श्रीगुरु चित्ताकर्षाय नमः । श्रीगुरु चित्तहारिणे नमः । २७० श्रीगुरु चिरन्तनाय नमः । श्रीगुरु चिन्तामणये नमः । श्रीगुरु चैतन्यघनाय नमः । श्रीगुरु चिद्भावाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मने नमः । श्रीगुरु चिङ्घनैकाय नमः । श्रीगुरु चिताभस्मप्रियाय नमः । श्रीगुरु चित्तचैतन्याय नमः । श्रीगुरु चित्तलुब्धाय नमः । श्रीगुरु श्यामलवर्णाय नमः । २८० श्रीगुरु तपोनिधये नमः । श्रीगुरु कौस्तुभप्रियाय नमः । श्रीगुरु पद्मनयनाय नमः । श्रीगुरु भवाय नमः । श्रीगुरु भावाय नमः । श्रीगुरु तत्त्वाय नमः । श्रीगुरु भवविदारकाय नमः । श्रीगुरु भक्तिरसाय नमः । श्रीगुरु भेदखण्डनाय नमः । श्रीगुरु भक्तकामकल्पद्रुमाय नमः । २९० श्रीगुरु भगवते नमः । श्रीगुरु भावसौन्दर्याय नमः । श्रीगुरु भाग्योद्धाराय नमः । श्रीगुरु भूतपिशाच्चविनाशिने श्रीगुरु भविष्यात्मने नमः । श्रीगुरु भक्तानुकम्पिताय नमः । श्रीगुरु भूगर्भस्थिताय नमः । श्रीगुरु भवाब्धितरणाय नमः । श्रीगुरु शिवलिलये नमः । श्रीगुरु शत्रुसंहारिणे नमः । ३०० श्रीगुरु शिवशक्तिरूपिणे श्रीगुरु शक्तिमते नमः । श्रीगुरु शमीपत्रप्रियाय नमः । श्रीगुरु शान्तिप्रियाय नमः । श्रीगुरु शान्तिदायिने नमः । श्रीगुरु शीतलाय नमः । श्रीगुरु शुद्धभावाय नमः । श्रीगुरु शेगावनिवासाय नमः । श्रीगुरु शुचये नमः । श्रीगुरु शान्ताय नमः । ३१० श्रीगुरु शान्तिनिरपेक्षाय नमः । श्रीगुरु शैलासनप्रियाय नमः । श्रीगुरु शुद्धबुद्धनिरञ्जनाय नमः । श्रीगुरु क्रियाशक्तिरूपाय श्रीगुरु कलाविकरणाय नमः । श्रीगुरु क्रज्यादगणभञ्जकाय नमः । श्रीगुरु कान्तारस्थाय नमः । श्रीगुरु कोचीनाथाय नमः । श्रीगुरु कृपानाथाय नमः । श्रीगुरु कौमोदकीयुताय नमः । ३२० श्रीगुरु कृपाघनाय नमः । श्रीगुरु कालाय नमः । श्रीगुरु काशीविश्वेश्वराय नमः । श्रीगुरु कल्पान्ताय नमः । श्रीगुरु कलाविशारदाय नमः । श्रीगुरु कमलप्रियाय नमः । श्रीगुरु कमलासनाय नमः । श्रीगुरु कर्मप्रवीणाय नमः । श्रीगुरु प्रेतसञ्जीवकाय नमः । श्रीगुरु प्रपन्नार्तिहराय नमः । ३३० श्रीगुरु पारायणप्रियाय नमः । श्रीगुरु प्रभुपादाय नमः । श्रीगुरु परञ्ज्योतिषे नमः । श्रीगुरु परन्तेजसे नमः । श्रीगुरु परमपूज्याय नमः । श्रीगुरु प्रार्थनाप्रियाय नमः । श्रीगुरु प्रणतार्तिविनाशकाय श्रीगुरु प्रज्ञानाय नमः । श्रीगुरु प्रत्ययकर्त्रे नमः । श्रीगुरु प्रधानरूपाय नमः । ३४० श्रीगुरु परतत्त्वबोधकाय नमः । श्रीगुरु प्रत्यगात्मानुष्ठाय नमः । श्रीगुरु पीताम्बरप्रियाय नमः । श्रीगुरु दयाघनाय नमः । श्रीगुरु दीनोद्धाराय नमः । श्रीगुरु दात्रे नमः । श्रीगुरु देवदेवेश्वराय नमः । श्रीगुरु दूरदर्शिने नमः । श्रीगुरु दूरश्रवणाय नमः । श्रीगुरु दुःस्पर्शाय नमः । ३५० श्रीगुरु दिव्याञ्जनाय नमः । श्रीगुरु दिव्यज्ञानिने नमः । श्रीगुरु दयाधर्मवते नमः । श्रीगुरु दीनवत्सलाय नमः । श्रीगुरु दीनाङ्किताय नमः । श्रीगुरु दीपकाय नमः । श्रीगुरु दिव्यकान्तये नमः । श्रीगुरु देवताश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु विहङ्गस्थाय नमः । श्रीगुरु वनप्रियाय नमः । ३६० श्रीगुरु वदननिर्मलाय नमः । श्रीगुरु वासुदेवाय नमः । श्रीगुरु वात्सल्यमूर्तये नमः । श्रीगुरु वासरमणये नमः । श्रीगुरु वर्धमानाय नमः । श्रीगुरु वेदज्ञाय नमः । श्रीगुरु वेदप्रियाय नमः । श्रीगुरु वेदपूज्याय नमः । श्रीगुरु वेदरहस्याय नमः । श्रीगुरु वैराग्यसागराय नमः । ३७० श्रीगुरु वाचिकाय नमः । श्रीगुरु विश्वाकाराय नमः । श्रीगुरु विश्वकर्वे नमः । श्रीगुरु त्रिगुणस्वरूपिणे नमः । श्रीगुरु तर्कप्रियाय नमः । श्रीगुरु तर्कशास्त्रज्ञाय नमः । श्रीगुरु त्रिगुणात्मकाय नमः । श्रीगुरु ताण्डवप्रियाय नमः । श्रीगुरु त्रिपुण्ड्धारिणे नमः । श्रीगुरु त्रिलोकसत्तैशाय नमः । ३८० श्रीगुरु त्रैलोक्यवर्धिने नमः । श्रीगुरु तीर्थप्रियाय नमः । श्रीगुरु त्रिमूर्तिस्वरूपाय नमः । श्रीगुरु तिलकप्रियाय नमः । श्रीगुरु त्रिविक्रमाय नमः । श्रीगुरु तमोहराय नमः । श्रीगुरु नन्दीप्रियाय नमः । श्रीगुरु नवकोटिनारायणाय नमः । श्रीगुरु निर्भदाय नमः । श्रीगुरु नारायणाय नमः । ३९० श्रीगुरु नरोत्तमाय नमः । श्रीगुरु नीलवर्णाय नमः । श्रीगुरु नमस्कृतये नमः । श्रीगुरु नवनाथाय नमः । श्रीगुरु निर्ममत्वाय नमः । श्रीगुरु निरहङ्कृतये नमः । श्रीगुरु नैकाय नमः । श्रीगुरु नादब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु निदिध्यासनाय नमः । श्रीगुरु निश्तये नमः । ४०० श्रीगुरु निर्मुक्तये नमः । श्रीगुरु नूपुरनादप्रियाय नमः । श्रीगुरु निजगुजाय नमः । श्रीगुरु निःसङ्गाय नमः । श्रीगुरु नैकभुजाय नमः । श्रीगुरु नक्षत्राय नमः । श्रीगुरु निष्परिग्रहस्थितये श्रीगुरु नामामृताय नमः । श्रीगुरु नन्दिकेश्वराय नमः । श्रीगुरु नीतिप्रियाय नमः । ४१० श्रीगुरु मृगमदाङ्कितभालाय श्रीगुरु महते नमः । श्रीगुरु महर्षये नमः । श्रीगुरु मङ्गलाय नमः । श्रीगुरु महोद्भूताय नमः । श्रीगुरु मूलब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु महद्दन्तिने नमः । श्रीगुरु महाक्रोधाय नमः । श्रीगुरु मुद्रादर्शिने नमः । श्रीगुरु महायज्ञाय नमः । ४२० श्रीगुरु महाकालाय नमः । श्रीगुरु महादेवाय नमः । श्रीगुरु मेघाय नमः । श्रीगुरु महोदयाय नमः । श्रीगुरु महामन्त्राय नमः । श्रीगुरु मङ्गलाय नमः । श्रीगुरु मङ्गलमूर्तये नमः । श्रीगुरु महदाकाशाय नमः । श्रीगुरु मोहनाशकाय नमः । श्रीगुरु महागुणाय नमः । ४३० श्रीगुरु मनमोहनाय नमः । श्रीगुरु मनोजिते नमः । श्रीगुरु मायाविनाशकाय नमः । श्रीगुरु महिम्ने नमः । श्रीगुरु मिताय नमः । श्रीगुरु मित्राय नमः । श्रीगुरु मनोजवाय नमः । श्रीगुरु साम्बरुद्राय नमः । श्रीगुरु स्मरणमात्रसन्तुष्टाय नमः । श्रीगुरु सर्वपल्लवस्वरूपाय नमः । ४४० श्रीगुरु सान्द्रकरुणाय नमः । श्रीगुरु सर्वोत्तुङ्गाय नमः । श्रीगुरु सर्वधामस्वरूपाय श्रीगुरु सर्वमङ्गलाय नमः । श्रीगुरु स्वर्धन्यै नमः । श्रीगुरु सोपानाय नमः । श्रीगुरु स्वस्तिय नमः । श्रीगुरु सङ्गीतप्रियाय नमः । श्रीगुरु सञ्चाराय नमः । श्रीगुरु सञ्चारसाधनाय नमः । ४५० श्रीगुरु सत्यशास्त्राय नमः । श्रीगुरु सत्यग्रन्थाय नमः । श्रीगुरु सत्यवेदाय नमः । श्रीगुरु सत्पूजिताय नमः । श्रीगुरु सत्प्रीतये नमः । श्रीगुरु सत्साराय नमः । श्रीगुरु सन्महेश्वराय नमः । श्रीगुरु सत्पुराणाय नमः । श्रीगुरु सत्क्षेत्राय नमः । श्रीगुरु सद्भिताय नमः । ४६० श्रीगुरु सत्त्वाय नमः । श्रीगुरु सद्वन्दिताय नमः । श्रीगुरु सत्तत्त्वाय नमः । श्रीगुरु सत्श्रयाय नमः । श्रीगुरु सत्यबोधाय नमः । श्रीगुरु सत्यनारायणाय नमः । श्रीगुरु सत्यप्रियाय नमः । श्रीगुरु संसारसुखाय नमः । श्रीगुरु इभवक्त्राय नमः । श्रीगुरु इन्दिरारमणाय नमः । ४७० श्रीगुरु ईशाय नमः । श्रीगुरु ईश्वराय नमः । श्रीगुरु ईशान्यस्थिताय नमः । श्रीगुरु ईश्वरस्थितये नमः । श्रीगुरु ईशिताय नमः । श्रीगुरु इन्द्रस्थाय नमः । श्रीगुरु प्रेमानुष्ठानाय नमः । श्रीगुरु भवव्यथाहरये नमः । श्रीगुरु अक्सामयजुषाम्पते नमः । श्रीगुरु ऋतुसखायै नमः । ४८० श्रीगुरु क्षपाकरविभूषणाय नमः । श्रीगुरु क्षेयज्ञस्मरणाय नमः । श्रीगुरु क्षमास्वरूपाय नमः । श्रीगुरु क्षराक्षरस्वरूपाय नमः । श्रीगुरु उमापतये नमः । श्रीगुरु उदात्तहृदयाय नमः । श्रीगुरु उदकप्रियाय नमः । श्रीगुरु उदकस्थिताय नमः । श्रीगुरु उन्नतये नमः । श्रीगुरु उत्स्फूर्तये नमः । ४९० श्रीगुरु उत्थापनाय नमः । श्रीगुरु उल्हासिताय नमः । श्रीगुरु उद्गारपूर्तये नमः । श्रीगुरु उत्तमगतये नमः । श्रीगुरु उपनिषप्रियाय नमः । श्रीगुरु उषःकालाय नमः । श्रीगुरु अक्षीणविक्रमाय नमः । श्रीगुरु आज्ञाऽप्रतिहतगतये श्रीगुरु आदिद्रष्ट्रे नमः । श्रीगुरु आधिपत्याय नमः । ५०० श्रीगुरु आलोचनाय नमः । श्रीगुरु आदितत्त्वाय नमः । श्रीगुरु अक्षयिताय नमः । श्रीगुरु अनादिने नमः । श्रीगुरु आत्मौपमन्याय नमः । श्रीगुरु अभयाय नमः । श्रीगुरु आनन्दयात्रणे नमः । श्रीगुरु अयोनिजाय नमः । श्रीगुरु आनन्दमोक्षाय नमः । श्रीगुरु अचिन्त्याय नमः । ५१० श्रीगुरु अमृतविधये नमः । श्रीगुरु अमृतकुम्भाय नमः । श्रीगुरु अमृतबन्धवे नमः । श्रीगुरु अव्यक्ताय नमः । श्रीगुरु आत्मप्रभवे नमः । श्रीगुरु आनन्दकन्दाय नमः । श्रीगुरु आदिसंहिताय नमः । श्रीगुरु अतुलनीयाय नमः । श्रीगुरु अमत्र्याय नमः । श्रीगुरु अनाकलनीयाय नमः । ५२० श्रीगुरु अकालमूर्तये नमः । श्रीगुरु असीमाय नमः । श्रीगुरु अर्चनप्रियाय नमः । श्रीगुरु गर्वहराय नमः । श्रीगुरु गमनागमनवर्जिताय नमः । श्रीगुरु गोष्ठाय नमः । श्रीगुरु गोत्रश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु गुणावगुणाय नमः । श्रीगुरु वाणीप्रभवे नमः । श्रीगुरु गिरिराजर्षये नमः । ५३० श्रीगुरु गुवशाय नमः । श्रीगुरु श्लोकप्रियाय नमः । श्रीगुरु श्लोकाय नमः । श्रीगुरु श्रमप्रियाय नमः । श्रीगुरु श्रुतिस्मृतये नमः । श्रीगुरु श्रीपादाय नमः । श्रीगुरु श्रमफलप्रदायिने नमः । श्रीगुरु श्रीबल्लाळेश्वराय नमः । श्रीगुरु श्रुतिवाक्यालङ्करणाय श्रीगुरु रमानाथाय नमः । ५४० श्रीगुरु रक्तचन्दनप्रियाय नमः । श्रीगुरु रत्नाकराय नमः । श्रीगुरु रुक्मिणीकान्ताय नमः । श्रीगुरु रुद्राय नमः । श्रीगुरु रौद्राय नमः । श्रीगुरु रुद्रप्रियाय नमः । श्रीगुरु रुद्रस्थाय नमः । श्रीगुरु राजयोगेशाय नमः । श्रीगुरु राजराजेश्वराय नमः । श्रीगुरु रमणाय नमः । ५५० श्रीगुरु रुद्रमूर्तये नमः । श्रीगुरु रचनाकाराय नमः । श्रीगुरु रामे गिणान्त बोते नमः । श्रीगुरु रुद्ररूपाय नमः । श्रीगुरु रेवतीरूपाय नमः । श्रीगुरु रक्षिणे नमः । श्रीगुरु रुद्रमयाय नमः । श्रीगुरु बिल्वपत्रस्थिताय नमः । श्रीगुरु बाललीलापटवे नमः । श्रीगुरु बदरीनाथाय नमः । ५६० श्रीगुरु बुद्धिदात्रे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मविवेचकाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मनियन्त्रकाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मस्वरूपाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मसंहिताय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मविमोचनाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मयुगाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मारम्भाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्माग्रणिने नमः । श्रीगुरु ब्रह्मस्थिताय नमः । ५७० श्रीगुरु ब्रह्माधाराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मभूषणाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मविदे नमः । श्रीगुरु बोधसूर्याय नमः । श्रीगुरु ब्रह्माङ्किताय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मानन्दाय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मनिर्गुणतत्त्वाय श्रीगुरु बुद्धिजनकाय नमः । श्रीगुरु बुद्धिशास्त्रकारायः श्रीगुरु ब्रह्मपण्डिताय नमः । ५८० श्रीगुरु ब्रह्मसत्ताधारिणे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मेश्वराय नमः । श्रीगुरु ब्रह्मरत्नाय नमः । श्रीगुरु धन्वन्तरिणे नमः । श्रीगुरु धर्मप्रियाय नमः । श्रीगुरु धर्मश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु धर्मोपदेशकाय नमः । श्रीगुरु ध्येयवादाय नमः । श्रीगुरु ध्येयप्रीतये नमः । श्रीगुरु ध्येयमूर्तये नमः । ५९० श्रीगुरु ध्यानप्रियाय नमः । श्रीगुरु ध्यानस्थाय नमः । श्रीगुरु ध्यानधारणाय नमः । श्रीगुरु धर्मदात्रे नमः । श्रीगुरु धर्मशाख्रिणे नमः । श्रीगुरु धनान्विताय नमः । श्रीगुरु धनप्रदाय नमः । श्रीगुरु धर्मग्रन्थकाराय नमः । श्रीगुरु धीवराय नमः । श्रीगुरु धीरोदात्ताय नमः । ६०० श्रीगुरु धनदाय नमः । श्रीगुरु धर्माध्यक्षाय नमः । श्रीगुरु धात्रे नमः । श्रीगुरु द्रव्ययज्ञाय नमः । श्रीगुरु दहराकाशाय नमः । श्रीगुरु दानवान्तकाय नमः । श्रीगुरु दयाभूतेश्वराय नमः । श्रीगुरु दम्भनाशिने नमः । श्रीगुरु दम्भविकारान्ताय नमः । श्रीगुरु दिव्याग्नये नमः । ६१० श्रीगुरु दिव्यप्रचीतये नमः । श्रीगुरु द्रुतगतये नमः । श्रीगुरु दण्डप्रियाय नमः । श्रीगुरु दानप्रियाय नमः । श्रीगुरु दारिग्रहराय नमः । श्रीगुरु धीषणाय नमः । श्रीगुरु पुण्यावताराय नमः । श्रीगुरु परमब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु प्रगल्भप्रवचनाय नमः । श्रीगुरु पावित्र्यसत्याय नमः । ६२० श्रीगुरु प्रकाशतरणये नमः । श्रीगुरु परमश्रेयसे नमः । श्रीगुरु परातत्त्वाय नमः । श्रीगुरु पञ्चामृतप्रियाय नमः । श्रीगुरु प्रतिस्तम्भिने नमः । श्रीगुरु प्राकट्याय नमः । श्रीगुरु परचित्ताभिज्ञाय नमः । श्रीगुरु परशुधराय नमः । श्रीगुरु पवनप्रियाय नमः । श्रीगुरु पावनाय नमः । ६३० श्रीगुरु पवनाय नमः । श्रीगुरु प्रेरणास्थाणवे नमः । श्रीगुरु पङ्कजलोचनाय नमः । श्रीगुरु प्राक्तनविक्रमाय नमः । श्रीगुरु परमशंसिताय नमः । श्रीगुरु पाण्डुरङ्गाय नमः । श्रीगुरु प्रफुल्लिताय नमः । श्रीगुरु पञ्चाग्निविधये नमः । श्रीगुरु प्रारब्धबोधिने नमः । श्रीगुरु प्रेरकाय नमः । ६४० श्रीगुरु प्रेषिताय नमः । श्रीगुरु पुलकिताय नमः । श्रीगुरु परिवर्तनप्रियाय नमः । श्रीगुरु प्रियान्तःकरणाय श्रीगुरु प्रियदर्शनाय नमः । श्रीगुरु प्राणदायिने नमः । श्रीगुरु पुराणप्रियाय नमः । श्रीगुरु पद्मप्रियाय नमः । श्रीगुरु पञ्चमहाभूतवशिने नमः । श्रीगुरु पञ्चमहातत्त्वप्रियाय नमः । ६५० श्रीगुरु मुक्तिनारायणायक श्रीगुरु परमाश्चर्याय नमः । श्रीगुरु कृतये नमः । श्रीगुरु कृतयुगाय नमः । श्रीगुरु कृपापौर्णिमारूपाय श्रीगुरु कृपापूर्णाय नमः । श्रीगुरु कामनाशून्याय नमः । श्रीगुरु कामजिते नमः । श्रीगुरु कैवल्यधनाय नमः । श्रीगुरु केशरप्रियाय नमः । ६६० श्रीगुरु कस्तुरीप्रियाय नमः । श्रीगुरु कुष्ठनाशाय नमः । श्रीगुरु क्रान्तदर्शने नमः । श्रीगुरु कलिमलदहनाय नमः । श्रीगुरु क्लेशहरये नमः । श्रीगुरु कालदर्पणाय नमः । श्रीगुरु कालज्योतिषे नमः । श्रीगुरु कर्मकृतज्ञाय नमः । श्रीगुरु काञ्चनवर्णाय नमः । श्रीगुरु कालगौरवाय नमः । ६७० श्रीगुरु कालगुरवे नमः । श्रीगुरु कालसत्ताधीशाय नमः । श्रीगुरु कालरूपाय नमः । श्रीगुरु कालकीर्तये नमः । श्रीगुरु कालज्ञानाय नमः । श्रीगुरु कालगम्याय नमः । श्रीगुरु कालमयाय नमः । श्रीगुरु कालचेतनाय नमः । श्रीगुरु कालप्राणाय नमः । श्रीगुरु कालाश्रयाय नमः । ६८० श्रीगुरु कालोत्कटाय नमः । श्रीगुरु कालकर्मिणे नमः । श्रीगुरु कीर्तिसम्पन्नाय नमः । श्रीगुरु कीर्तनप्रियाय नमः । श्रीगुरु कीर्तये नमः । श्रीगुरु कर्णधारिणे नमः । श्रीगुरु कर्मिणे नमः । श्रीगुरु सङ्कल्पसिद्धये नमः । श्रीगुरु कल्पवृक्षाय नमः । श्रीगुरु कल्याणाय नमः । ६९० श्रीगुरु करुणालयाय नमः । श्रीगुरु क्रमाय नमः । श्रीगुरु केतवे नमः । श्रीगुरु युगेशाय नमः । श्रीगुरु विदेहिने नमः । श्रीगुरु यज्ञशेषामृताय नमः । श्रीगुरु योगानिवासिने नमः । श्रीगुरु योगभास्कराय नमः । श्रीगुरु योगयज्ञाय नमः । श्रीगुरु योगसम्प्रदाय नमः । ७०० श्रीगुरु यतिलीलाकृते नमः । श्रीगुरु योगसिद्धये नमः । श्रीगुरु योगवपुषे नमः । श्रीगुरु यतिवेषाय नमः । श्रीगुरु यकामस्तद् अवस्यति मयाय नमः । श्रीगुरु योगिने नमः । श्रीगुरु युगेन्द्राय नमः । श्रीगुरु युगधर्माय नमः । श्रीगुरु योगेशाय नमः । श्रीगुरु योगगोत्रे नमः । ७१० श्रीगुरु यशोगुणाय नमः । श्रीगुरु यज्ञोपवीतिने नमः । श्रीगुरु योगरूपिणे नमः । श्रीगुरु युगप्रवर्तनाय नमः । श्रीगुरु योनिअसम्भवाय श्रीगुरु मुक्तानुवादप्रियाय नमः । श्रीगुरु मनोजवाय नमः । श्रीगुरु मनोहराय नमः । श्रीगुरु मनोयोगाय नमः । श्रीगुरु मायाविपिनदहनाय नमः । ७२० श्रीगुरु महत्सन्ताय नमः । श्रीगुरु मोक्षधाम्ने नमः । श्रीगुरु महामुनये नमः । श्रीगुरु मुनिश्रेष्ठाय नमः । श्रीगुरु मन्त्रपुष्पाञ्जलये नमः । श्रीगुरु मन्त्रमुग्धाय नमः । श्रीगुरु महाबोधाय नमः । श्रीगुरु महोद्भूताय नमः । श्रीगुरु मुद्रादर्शनाय नमः । श्रीगुरु मङ्गलदर्शनाय नमः । ७३० श्रीगुरु महाराजाय नमः । श्रीगुरु मरीचिमते नमः । श्रीगुरु महातेजसे नमः । श्रीगुरु लघिम्ने नमः । श्रीगुरु लीलावताराय नमः । श्रीगुरु लीलाधाराय नमः । श्रीगुरु लीलाप्रियाय नमः । श्रीगुरु लक्ष्मीवल्लभाय नमः । श्रीगुरु लोकनायकाय नमः । श्रीगुरु लज्जास्थिताय नमः । ७४० श्रीगुरु लाक्षणिकाय नमः । श्रीगुरु लक्षणसुखाय नमः । श्रीगुरु लोकोपकाराय नमः । श्रीगुरु ललिताय नमः । श्रीगुरु लिङ्गस्थितये नमः । श्रीगुरु विश्वात्मकाय नमः । श्रीगुरु विषयनाशाय नमः । श्रीगुरु विषयत्यागिने नमः । श्रीगुरु वात्सल्यभावाय नमः । श्रीगुरु योगाधिराजाय नमः । ७५० श्रीगुरु विश्वात्मने नमः । श्रीगुरु विश्वाधाराय नमः । श्रीगुरु विश्वसम्पन्नाय नमः । श्रीगुरु विश्वधर्माय नमः । श्रीगुरु व्यञ्जकाय नमः । श्रीगुरु विश्वगुरुत्वाय नमः । श्रीगुरु विचारसम्पन्नाय नमः । श्रीगुरु निराशीरपरिग्रहाय नमः । श्रीगुरु विकारशुद्धये नमः । श्रीगुरु वैराग्ययोगाय नमः । ७६० श्रीगुरु वापीजलाय नमः । श्रीगुरु वैराग्यभोगाय नमः । श्रीगुरु विरक्ताय नमः । श्रीगुरु विश्वप्रकाशाय नमः । श्रीगुरु विश्वोद्रमाय नमः । श्रीगुरु विश्वलोलुपाय नमः । श्रीगुरु वेदसेतवे नमः । श्रीगुरु विधिधर्माय नमः । श्रीगुरु विधिबेदकर्माय नमः । श्रीगुरु विजयाय नमः । ७७० श्रीगुरु वल्लये नमः । श्रीगुरु सुहृन्मित्राय नमः । श्रीगुरु विदेहीदेहरूपाय नमः । श्रीगुरु व्याकरणरूपाय नमः । श्रीगुरु विधात्रे नमः । श्रीगुरु वायव्यस्थितये नमः । श्रीगुरु विधिकर्मकृते नमः । श्रीगुरु वलयाङ्किताय नमः । श्रीगुरु विमलाय नमः । श्रीगुरु विश्ववन्द्याय नमः । ७८० श्रीगुरु विप्नान्तकाय नमः । श्रीगुरु विघ्नहरये नमः । श्रीगुरु विमलकीर्तये नमः । श्रीगुरु विशालाय नमः । श्रीगुरु विशालाक्षिणे नमः । श्रीगुरु विशालालकाय नमः । श्रीगुरु विधिनिषेधाय नमः । श्रीगुरु वाङ्मयरूपाय नमः । श्रीगुरु विराटस्वरूपाय नमः १ श्रीगुरु विश्वरूपाय नमः । ७९० श्रीगुरु वनचारिणे नमः । श्रीगुरु विश्वभराय नमः । श्रीगुरु विघ्नभस्माय नमः । श्रीगुरु वेदज्ञाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानसम्पन्नाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानधात्रे नमः । श्रीगुरु ज्ञानदीपाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानचित्कलारूपाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानपूर्णाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानसागराय नमः । ८०० श्रीगुरु ज्ञानविज्ञानिने नमः । श्रीगुरु ज्ञानेन्द्राय नमः । श्रीगुरु ज्ञानप्रणेत्रे नमः । श्रीगुरु ज्ञानदात्रे नमः । श्रीगुरु ज्ञानदेवाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानबिन्दुकलातीताय नमः । श्रीगुरु ज्ञानाधाराय नमः । श्रीगुरु ज्ञानश्रेष्ठिने नमः । श्रीगुरु ज्ञानदिनकराय नमः । श्रीगुरु ज्ञानोपकाराय नमः । ८१० श्रीगुरु ज्ञानवरिष्ठाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानध्यानाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानार्पणे नमः । श्रीगुरु ज्ञानसुखाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानमहाज्ञानिने नमः । श्रीगुरु ज्ञानाध्यक्षाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानलक्ष्याय नमः । श्रीगुरु ज्ञानाचार्याय नमः । श्रीगुरु ज्ञानप्रियाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानपवित्राय नमः । ८२० श्रीगुरु ज्ञानदानाय नमः । श्रीगुरु ज्ञानेश्वराय नमः । श्रीगुरु ज्ञानचमत्काराय नमः । श्रीगुरु वरदाय नमः । श्रीगुरु वज्रशक्तये नमः । श्रीगुरु विनोदस्थिताय नमः । श्रीगुरु वसन्तसखायै नमः । श्रीगुरु वामाय नमः । श्रीगुरु अङ्किताय नमः । श्रीगुरु अधिकाराय नमः । ८३० श्रीगुरु आदिद्रष्ट्रे नमः । श्रीगुरु अश्वत्थस्थिताय नमः । श्रीगुरु आलम्बवरदाय नमः । श्रीगुरु आलम्बप्रियाय नमः । श्रीगुरु अन्नपरब्रह्मणे नमः । श्रीगुरु अर्थसिद्धाय नमः । श्रीगुरु अनादिशक्तयै नमः । श्रीगुरु अभेदरूपाय नमः । श्रीगुरु सौभाग्यपूर्णाय नमः । श्रीगुरु सौभाग्यदायिने नमः । ८४० श्रीगुरु सर्वेश्वराय नमः । श्रीगुरु स्वर्गदाय नमः । श्रीगुरु सत्यसङ्गाय नमः । श्रीगुरु सर्वात्मकाय नमः । श्रीगुरु सकलेन्द्रियप्रवर्तकाय श्रीगुरु सप्तसिन्धुस्थिताय नमः । श्रीगुरु सर्वमङ्गलाय नमः । श्रीगुरु सुखवर्धनाय नमः । श्रीगुरु सर्वसिद्धाय नमः । श्रीगुरु सर्वार्थपूर्णाय नमः । ८५० श्रीगुरु सिद्धार्थाय नमः । श्रीगुरु सिद्धसर्वाय नमः । श्रीगुरु सुन्दराय नमः । श्रीगुरु सर्वचारिणे नमः । श्रीगुरु सर्वचराय नमः । श्रीगुरु सर्वचराचरप्रियाय श्रीगुरु सुवर्णवर्णाय नमः । श्रीगुरु स्वानुभवाय नमः । श्रीगुरु स्वात्मने नमः । श्रीगुरु सव्याय नमः । ८६० श्रीगुरु सूक्ष्मात्मने नमः । श्रीगुरु सूक्ष्मसाधनाय नमः । श्रीगुरु स्वाध्यायरूपाय नमः । श्रीगुरु स्वाध्यायज्ञाय नमः । श्रीगुरु स्वधाकाराय नमः । श्रीगुरु सगुणाय नमः । श्रीगुरु सगुणनिर्गुणाय नमः । श्रीगुरु सुरेश्वराय नमः । श्रीगुरु सञ्जीवकाय नमः । श्रीगुरु सञ्जीवनाय नमः । ८७० श्रीगुरु संन्यासिने नमः । श्रीगुरु संन्यस्ताय नमः । श्रीगुरु साराय नमः । श्रीगुरु सर्वमान्याय नमः । श्रीगुरु हरिणाक्षाय नमः । श्रीगुरु हरिहराय नमः । श्रीगुरु हृदयस्थिताय नमः । श्रीगुरु हृद्गतये नमः । श्रीगुरु हृषीकेशाय नमः । श्रीगुरु निरहङ्कर्तृत्वाय नमः । ८८० श्रीगुरु शङ्कर्वे नमः । श्रीगुरु शरझतवे नमः । श्रीगुरु सर्वेक्षणविनिर्मुक्ताय नमः । श्रीगुरु सत्यशिवाय नमः । श्रीगुरु सत्यभावाय नमः । श्रीगुरु सत्यस्वाभाव्याय नमः । श्रीगुरु सत्यसुन्दराय नमः । श्रीगुरु सत्यमोहनाय नमः । श्रीगुरु सत्यविनायकाय नमः । श्रीगुरु सत्यलक्षणाय नमः । ८९० श्रीगुरु सत्यचक्षुषे नमः । श्रीगुरु सत्यशिवसुन्दराय नमः । श्रीगुरु सत्यभासाय नमः । श्रीगुरु सत्यतृप्ताय नमः । श्रीगुरु सत्यधनेश्वराय नमः । श्रीगुरु सत्यश्रद्धाय नमः । श्रीगुरु सत्याणोरणुतराय नमः । श्रीगुरु सत्याक्षराय नमः । श्रीगुरु सत्यबीजाय नमः । श्रीगुरु सत्याङ्कुराय नमः । ९०० श्रीगुरु सत्यवीर्याय नमः । श्रीगुरु सत्यभावनाय नमः । श्रीगुरु सत्यानन्ताय नमः । श्रीगुरु सत्याश्रयाय नमः । श्रीगुरु सत्यसनातनाय नमः । श्रीगुरु सत्याद्याय नमः । श्रीगुरु सत्यदेवाय नमः । श्रीगुरु सत्याद्भुताय नमः । श्रीगुरु शिरोरत्नाय नमः । श्रीगुरु सायुज्यपदप्रदायिने नमः । ९१० श्रीगुरु सद्वैद्यय नमः । श्रीगुरु समीक्षकाय नमः । श्रीगुरु सत्त्वगुणाय नमः । श्रीगुरु स्वयम्भूजिताय नमः । श्रीगुरु सकलसिद्धिमयाय नमः । श्रीगुरु साधनराजर्षये नमः । श्रीगुरु संस्कृतिपूजकाय नमः । श्रीगुरु संस्कृतिरूपाय नमः । श्रीगुरु संस्कृतभाषिणे नमः । श्रीगुरु जनोद्धारावताराय नमः । ९२० श्रीगुरु स्वाध्यायाय नमः । श्रीगुरु स्वाध्याययज्ञाय नमः । श्रीगुरु सजीवनिर्जीवायः श्रीगुरु सुखकारकाय नमः । श्रीगुरु सुखकीर्तये नमः । श्रीगुरु सुखकर्वे नमः । श्रीगुरु सदाशिवाय नमः । श्रीगुरु संयमाय नमः । श्रीगुरु सदुपदेशाय नमः । श्रीगुरु सुवचनाय नमः । ९३० श्रीगुरु सुमनसे नमः । श्रीगुरु सुमनप्रियाय नमः । श्रीगुरु सुमनार्चिताय नमः । श्रीगुरु सर्वधीसाक्षिभूताय नमः । श्रीगुरु सुसंस्काराय नमः । श्रीगुरु सुविचाराय नमः । श्रीगुरु सहिष्णवे नमः । श्रीगुरु सुदर्शने नमः । श्रीगुरु स्वदर्शिने नमः । श्रीगुरु स्वरूपसुन्दराय नमः । ९४० श्रीगुरु साहित्यकाराय नमः । श्रीगुरु स्मृतिवचनाय नमः । श्रीगुरु स्मृतिश्लोकाय नमः । श्रीगुरु सचेतनाय नमः । श्रीगुरु सर्वस्पर्शिने नमः । श्रीगुरु गहनतत्त्वार्थज्ञाय नमः । श्रीगुरु शिवमूर्तये नमः । श्रीगुरु स्वरूपशोभमानाय नमः । श्रीगुरु शार्ङ्गधराय नमः । श्रीगुरु सनातननिर्दोषाय नमः । ९५० श्रीगुरु सुरवरविनीताय नमः । श्रीगुरु पाण्डुरकान्तये नमः । श्रीगुरु पद्मप्रबोधाय नमः । श्रीगुरु प्रचण्डाय नमः । श्रीगुरु पित्रे नमः । श्रीगुरु प्रभाविने नमः । श्रीगुरु प्रजयाय नमः । श्रीगुरु विश्वभावनाय नमः । श्रीगुरु कृतघ्रघ्नाय नमः । श्रीगुरु कोमलाय नमः । ९६० श्रीगुरु कवये नमः । श्रीगुरु मार्तण्डाय नमः । श्रीगुरु हिरण्यरेतसे नमः । श्रीगुरु अवधूतसगुणाय नमः । श्रीगुरु लीलाकौतुकाय नमः । श्रीगुरु वचनसत्याय नमः । श्रीगुरु श्रीनिकेतनाय नमः । श्रीगुरु प्रज्ञानघनाय नमः । श्रीगुरु परमावताराय नमः । श्रीगुरु परिमलप्रियाय नमः । ९७० श्रीगुरु चित्तप्रकाशाय नमः । श्रीगुरु समुद्यते नमः । श्रीगुरु ग्रहनक्षत्रताराणां अधिपतये नमः । श्रीगुरु आतपाय नमः । श्रीगुरु ऋग्यजुस्सामपारङ्गाय नमः । श्रीगुरु त्वष्ट्रे नमः । श्रीगुरु तमोभेदाय नमः । श्रीगुरु तपनाय नमः । श्रीगुरु तिमिरोन्मथाय नमः । श्रीगुरु तेजसामपि तेजसे नमः । ९८० श्रीगुरु तमोघ्नाय नमः । श्रीगुरु तमोऽभिविघ्नाय नमः । श्रीगुरु तप्तचामीकराभाय नमः । श्रीगुरु दिनाधिपतये नमः । श्रीगुरु ज्योतिर्गणानां पतये नमः । श्रीगुरु अनुभवसिद्धये नमः । श्रीगुरु भक्तस्नेहाङ्किताय नमः । श्रीगुरु श्रुतिशास्त्रागमाय नमः । श्रीगुरु प्रणबार्तिप्रभञ्जनाय नमः । श्रीगुरु दीननाथाय नमः । ९९० श्रीगुरु दीनदयाळाय नमः । श्रीगुरु दक्षाध्यक्षाय नमः । श्रीगुरु तत्त्वमालाभूषिताय नमः । श्रीगुरु भार्गवेशाय नमः । श्रीगुरु भयकृद्भयनाशनाय नमः । श्रीगुरु महापापहरये नमः । श्रीगुरु महादोषहरये नमः । श्रीगुरु मुक्तिदात्रे नमः । श्रीगुरु ब्रह्मशानाच्युतेशाय नमः । श्रीगुरु अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः । १००० श्रीमोक्षफलप्रदाय त्रिगुणात्मकाय नमः । इत् श्रीमद्सद्गुरु समर्थ गजाननमहाराज सहस्रनामावलिः सम्पूर्ण ॥ ॥ श्रीगजाननार्पणमस्तु ॥

Search

Search here.