जय देवा हनुमंता आरती

आरती  > हनुमान आरती Posted at 2018-03-28 02:16:42
जय देवा हनुमंता । जय अंजनी सुता ॥ ॐ नमो देवदेवा । राया रामाच्या दूता ॥ आरती ओवाळीन । ब्रह्मचारी पवित्रा ॥ धृ. ॥ वानररुपधारी । ज्याची अंजनी माता ॥ हिंडती वनांतरी । भेटी झाली रघुनाथा । धन्य तो रामभक्त । ज्याने मांडिलीं कथा ॥ १ ॥ सीतेच्या शोधासाठीं । रामें दिधली आज्ञा ॥ उल्लंघुनी समुद्रतीर । गेला लंकेच्या भुवना । शोधूनी अशोकवना। मुद्रा टाकिलि खुणा ॥ २ ॥ सीतेसी दंडवत । दोन्ही कर जोडून ॥ वन हे विध्वंसिलें । मारिला अखया दारूण ॥ परतोनी लंकेदरी । तंव केले दहन ॥ ३ ॥ निजवळें इंद्रजित । होम करीं आपण ॥ तोही त्वां विध्वंसिला लघुशंका करून । देखोनी पळताती ॥ महाभूतें दारूण ॥ ४ ॥ राम हो लक्षुमण । जरी पाताळीं नेले ॥ तयांच्या शुद्धीसाठी । जळी प्रवेशे केले ॥ अहिरावण महिरावण । क्षणामाजीं मर्दिले ॥ ५ ॥ देउनि भुभु:कार । नरलोक आटीले ॥ दीनानाथा माहेरा त्वां ॥ स्वामिसी सोडविले ॥ घेऊनि स्वामी खांदी । अयोध्येसी आणिलें ॥ ६ ॥ हनुमंत नाम तुझें । किती वर्णू दातारा ॥ अससी सर्वठायी । हारोहारीं अंबरा ॥ एका जनार्दनीं ॥ मुक्त झाले संसारा ॥ ७ ॥

Search

Search here.