केतु स्तोत्र

स्तोत्र - मंत्र  > नवग्रह स्तोत्र Posted at 2018-10-13 10:18:24

केतु स्तोत्र

केतु: काल: कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णक: । लोककेतुर्महाकेतु: सर्वकेतुर्भयप्रद: ।।1।। रौद्रो रूद्रप्रियो रूद्र: क्रूरकर्मा सुगन्ध्रक् । फलाशधूमसंकाशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक् ।।2।। तारागणविमर्दो च जैमिनेयो ग्रहाधिप: । पंचविंशति नामानि केतुर्य: सततं पठेत् ।।3।। तस्य नश्यंति बाधाश्चसर्वा: केतुप्रसादत: । धनधान्यपशूनां च भवेद् व्रद्विर्नसंशय: ।।4।।

Search

Search here.