कुबेर मंत्र स्तोत्र अष्टोत्तर नामावली

नामावली  > संकीर्ण इतर नामावली Posted at 2018-10-27 14:20:40
॥ कुबेराष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः । ॐ यक्षराजाय विद्महे अलकाधीशाय धीमहि । तन्नः कुबेरः प्रचोदयात् । ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यादि समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा । श्रीसुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीकुबेर । महालक्ष्मी हरिप्रिया पद्मायै नमः । राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । समेकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । कुबेराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः । ध्यानम् मनुजबाह्यविमानवरस्तुतं गरुडरत्ननिभं निधिनायकम् । शिवसखं मुकुटादिविभूषितं वररुचिं तमहमुपास्महे सदा ॥ अगस्त्य देवदेवेश मर्त्यलोकहितेच्छया । पूजयामि विधानेन प्रसन्नसुमुखो भव ॥ अथ कुबेराष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ कुबेराय नमः । ॐ धनदाय नमः । ॐ श्रीमते नमः । ॐ यक्षेशाय नमः । ॐ गुह्यकेश्वराय नमः । ॐ निधीशाय नमः । ॐ शङ्करसखाय नमः । ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः । ॐ महापद्मनिधीशाय नमः । ॐ पूर्णाय नमः । १० ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः । ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः । ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः । ॐ सुकच्छपाख्यनिधीशाय नमः । ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः । ॐ कुन्दाख्यनिधिनाथाय नमः । ॐ नीलनित्याधिपाय नमः । ॐ महते नमः । ॐ वरनिधिदीपाय नमः । ॐ पूज्याय नमः । २० ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः । ॐ इलपिलापत्याय नमः । ॐ कोशाधीशाय नमः । ॐ कुलोचिताय नमः । ॐ अश्वारूढाय नमः । ॐ विश्ववन्द्याय नमः । ॐ विशेषज्ञाय नमः । ॐ विशारदाय नमः । ॐ नलकूबरनाथाय नमः । ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः । ३० ॐ गूढमन्त्राय नमः । ॐ वैश्रवणाय नमः । ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः । ॐ एकपिनाकाय नमः । ॐ अलकाधीशाय नमः । ॐ पौलस्त्याय नमः । ॐ नरवाहनाय नमः । ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः । ॐ राज्यदाय नमः । ॐ रावणाग्रजाय नमः । ४० ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः । ॐ उद्यानविहाराय नमः । ॐ विहारसुकुतूहलाय नमः । ॐ महोत्सहाय नमः । ॐ महाप्राज्ञाय नमः । ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः । ॐ सार्वभौमाय नमः । ॐ अङ्गनाथाय नमः । ॐ सोमाय नमः । ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः । ५० ॐ पुण्यात्मने नमः । ॐ पुरुहुतश्रियै नमः । ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः । ॐ नित्यकीर्तये नमः । ॐ निधिवेत्रे नमः । ॐ लङ्काप्राक्तननायकाय नमः । ॐ यक्षिणीवृताय नमः । ॐ यक्षाय नमः । ॐ परमशान्तात्मने नमः । ॐ यक्षराजे नमः । ६० ॐ यक्षिणीहृदयाय नमः । ॐ किन्नरेश्वराय नमः । ॐ किम्पुरुषनाथाय नमः । ॐ खड्गायुधाय नमः । ॐ वशिने नमः । ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः । ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः । ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः । ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः । ॐ नित्येश्वराय नमः । ७० ॐ धनाध्यक्षाय नमः । ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितालयाय नमः । ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः । ॐ सुकृतिने नमः । ॐ कोषलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः । ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः । ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवे नमः । ॐ अष्टलक्ष्मीसदावासाय नमः । ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः । ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः । ८० ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः । ॐ अखण्डैश्वर्यसंयुक्ताय नमः । ॐ नित्यानन्दाय नमः । ॐ सुखाश्रयाय नमः । ॐ नित्यतृप्ताय नमः । ॐ निराशाय नमः । ॐ निरुपद्रवाय नमः । ॐ नित्यकामाय नमः । ॐ निराकाङ्क्षाय नमः । ॐ निरूपाधिकवासभुवे नमः । ९० ॐ शान्ताय नमः । ॐ सर्वगुणोपेताय नमः । ॐ सर्वज्ञाय नमः । ॐ सर्वसम्मताय नमः । ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः । ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः । ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः । ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः । ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः । ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः । १०० ॐ महामेरूत्तरस्थाय नमः । ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः । ॐ तुष्टाय नमः । ॐ शूर्पणखाज्येष्ठाय नमः । ॐ शिवपूजारताय नमः । ॐ अनघाय नमः । ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः । ॐ राजशेखरपूज्याय नमः । ॐ राजराजाय नमः । १०९

Search

Search here.