श्री नागराज अष्टोत्तरशत नामावलि

नामावली  > संकीर्ण इतर नामावली Posted at 2018-11-02 23:32:32
श्रीनागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः ज्यांचे कुलदैवत नागेश्वर / नागराज वगैरे असेल त्यांनी व ज्यांच्या पत्रिकेत कालसर्प दोष / नाग दोष असेल , किंवा  राहु केतू चा त्रास असेल त्यांनी, किंवा ज्यांचा जन्म "नाग" या  करणावर झाला असेल ( जन्मपत्रिकेत असते ) त्यांनी हे नामावली शिवमंदिरात किंवा नागेश्वर मंदिरात देवासमोर धूप दिप लावून म्हणावे.   नमस्करोमि देवेश नागेन्द्र हरभूषण । अभीष्टदायिने तुभ्यं अहिराज नमो नमः ॥ ॐ अनन्ताय नमः । ॐ वासुदेवाख्याय नमः । ॐ तक्षकाय नमः । ॐ विश्वतोमुखाय नमः । ॐ कार्कोटकाय नमः । ॐ महापद्माय नमः । ॐ पद्माय नमः । ॐ शङ्खाय नमः । ॐ शिवप्रियाय नमः । ॐ धृतराष्ट्राय नमः । १० ॐ शङ्खपालाय नमः । ॐ गुलिकाय नमः । ॐ इष्टदायिने नमः । ॐ नागराजाय नमः । ॐ पुराणपुरूषाय नमः । ॐ अनघाय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः । ॐ महीधारिणे नमः । ॐ कामदायिने नमः । ॐ सुरार्चिताय नमः । २० ॐ कुन्दप्रभाय नमः । ॐ बहुशिरसे नमः । ॐ दक्षाय नमः । ॐ दामोदराय नमः । ॐ अक्षराय नमः । ॐ गणाधिपाय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ पुण्यमूर्तये नमः । ॐ गणप्रियाय नमः । ॐ वरप्रदाय नमः । ३० ॐ वायुभक्षाय नमः । ॐ विश्वधारिणे नमः । ॐ विहङ्गमाय नमः । ॐ पुत्रप्रदाय नमः । ॐ पुण्यरूपाय नमः । ॐ पन्नगेशाय नमः । ॐ बिलेशयाय नमः । ॐ परमेष्ठिने नमः । ॐ पशुपतये नमः । ॐ पवनाशिने नमः । ४० ॐ बलप्रदाय नमः । ॐ दैत्यहन्त्रे नमः । ॐ दयारूपाय नमः । ॐ धनप्रदाय नमः । ॐ मतिदायिने नमः । ॐ महामायिने नमः । ॐ मधुवैरिणे नमः । ॐ महोरगाय नमः । ॐ भुजगेशाय नमः । ॐ भूमरूपाय नमः । ५० ॐ भीमकायाय नमः । ॐ भयापहृते नमः । ॐ शुक्लरूपाय नमः । ॐ शुद्धदेहाय नमः । ॐ शोकहारिणे नमः । ॐ शुभप्रदाय नमः । ॐ सन्तानदायिने नमः । ॐ सर्पेशाय नमः । ॐ सर्वदायिने नमः । ॐ सरीसृपाय नमः । ६० ॐ लक्ष्मीकराय नमः । ॐ लाभदायिने नमः । ॐ ललिताय नमः । ॐ लक्ष्मणाकृतये नमः । ॐ दयाराशये नमः । ॐ दाशरथये नमः । ॐ दमाश्रयाय नमः । ॐ रम्यरूपाय नमः । ॐ रामभक्ताय नमः । ॐ रणधीराय नमः । ७० ॐ रतिप्रदाय नमः । ॐ सौमित्रये नमः । ॐ सोमसङ्काशाय नमः । ॐ सर्पराजाय नमः । ॐ सताम्प्रियाय नमः । ॐ कर्बुराय नमः । ॐ काम्यफलदाय नमः । ॐ किरीटिने नमः । ॐ किन्नरार्चिताय नमः । ॐ पातालवासिने नमः । ८० ॐ परमाय नमः । ॐ फणामण्डलमण्डिताय नमः । ॐ बाहुलेयाय नमः । ॐ भक्तनिधये नमः । ॐ भूमिधारिणे नमः । ॐ भवप्रियाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ नानारूपाय नमः । ॐ नतप्रियाय नमः । ॐ काकोदराय नमः । ९० ॐ काम्यरूपाय नमः । ॐ कल्याणाय नमः । ॐ कामितार्थदाय नमः । ॐ हतासुराय नमः । ॐ हल्यहीनाय नमः । ॐ हर्षदाय नमः । ॐ हरभूषणाय नमः । ॐ जगदादये नमः । ॐ जराहीनाय नमः । ॐ जातिशून्याय नमः । १०० ॐ जगन्मयाय नमः । ॐ वन्ध्यात्वदोषशमनाय नमः । ॐ वरपुत्रफलप्रदाय नमः । ॐ बलभद्ररूपाय नमः । ॐ श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः । ॐ विष्णुतल्पाय नमः । ॐ बल्वलध्नाय नमः । ॐ भूधराय नमः । १०८ इति श्री नागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Search

Search here.