रेणुकाष्टक स्तोत्र2

स्तोत्र - मंत्र  > देवी स्तोत्र Posted at 2019-02-22 04:53:08
। । रेणुकाष्टक स्तोत्र । ।  महाकाली अंबे। मज न विसंबे क्षणभरी। हरी सारी माया । करुणी करुणा या करीधरी । न टाकी दासाला । हूरहूर मनाला गमतसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । १। । महालक्ष्मी देवी । तव विमल सेवीन चरण । मनी कष्टी झालो । म्हणूनी तुज आलोची शरण । प्रपंच आरण्य । निशीदिनी पहा हा भ्रमतसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । २। । न धाउनी येसी । खचित परदेशी तुजविने । तुझ्या पादस्पर्षे । लवभरिन भासे मज ऊणे । असावे मी श्री च्या जवळी । मनी वांच्छा वसतसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ३ । । निदानी सोडोनी । जरी मम उपेक्षेसी करिसी । आपेक्ष्या सेवेची । मनी गणूनि कां मौंन धरिसी । न ही रिती बाई । तळमळत नाही मनकसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ४। । न देसी दॄष्टांता । निरखिसी ममअंता किती तरी । नसो माया माझी । स्मृती परी असुदे अणूभरी । न माहूर प्राण्या । मुलीस जणु माहेर गवसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ५ । । दया दृष्टि वर्षे । अमृत निधीभा जीवन कले । कृपा प्रेमी हर्षे । निर विशय का जीवन कले । तुझ्या सिद्धस्वामी । निजगुण अधिष्टान विलसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ६। । भवानी श्री मातापूर गड निवासी भगवती महराष्ट्रियांची कुलगती । कुलस्वामीनी रिती । अगा आई ओ देई । तव सगुण ते दर्शन तसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ७। । कडे येगे माते । अभय कर देऊनी निरखी । जरी मी अन्याई । पतित करणे पावन सूखी । विधी , विष्णु , शंभू प्रभृती सूर रुपांत विलसे । मती अंबाबाई । सतत तव पाई रमतसे ।     । । ८। । । । इती श्री रेणुकाष्टक संपूर्ण । ।

Search

Search here.