शुक्र स्तोत्र

स्तोत्र - मंत्र  > नवग्रह स्तोत्र Posted at 2018-10-13 09:49:45
शुक्र स्तोत्र
नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित । वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नम: ।।1।। देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग: । परेण तपसा शुद्ध शंकरो लोकशंकर: ।।2।। प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नम: । नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे ।।3।। तारामण्डलमध्यस्थ स्वभासा भसिताम्बर: । यस्योदये जगत्सर्वं मंगलार्हं भवेदिह ।।4।। अस्तं याते ह्यरिष्टं स्यात्तस्मै मंगलरूपिणे । त्रिपुरावासिनो दैत्यान शिवबाणप्रपीडितान ।।5।। विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन । ययातिगुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन ।6।। बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नम: । भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितम ।।7।। जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमोनम: । नम: शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि ।।8।। नम: कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने । स्तवराजमिदं पुण्य़ं भार्गवस्य महात्मन: ।।9।। य: पठेच्छुणुयाद वापि लभते वांछित फलम । पुत्रकामो लभेत्पुत्रान श्रीकामो लभते श्रियम ।।10।। राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकाम: स्त्रियमुत्तमाम । भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं सामहितै: ।।11।। अन्यवारे तु होरायां पूजयेद भृगुनन्दनम । रोगार्तो मुच्यते रोगाद भयार्तो मुच्यते भयात ।।12।। यद्यत्प्रार्थयते वस्तु तत्तत्प्राप्नोति सर्वदा । प्रात: काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नत: । सर्वपापविनिर्मुक्त: प्राप्नुयाच्छिवसन्निधि: ।।13।। (इति स्कन्दपुराणे शुक्रस्तोत्रम)

Search

Search here.