श्री स्वामी समर्थाष्टक

स्तोत्र - मंत्र  > श्री स्वामी समर्थ स्तोत्र Posted at 2018-11-30 10:09:43
|| श्री स्वामी समर्थाष्टक || असें पातकी दीन मीं स्वामी राया | पदी पातलो सिद्ध व्हा उद्धराया || नसे अन्य त्राता जगी या दीनाला | समर्थां तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || १ || मला माय न बाप न आप्त बंधू | सखा सोयरा सर्व तू दीन बंधू || तुझा मात्र आधार या लेकराला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || २ || नसे शास्त्र विद्या कलादीक काही | नसे ज्ञान, वैराग्य ते सर्वथा ही || तुझे लेकरु ही अहंता मनाला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ३ || प्रपंची पुरा बद्ध झालो दयाळा | तुझा दास मी ही स्मृती ना मनाला || क्षमेची असे याचना त्वत्पदाला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ४ || मला काम क्रोधाधिकी जागविले | म्हणोनी समर्था तुला जागविले || नका दूर लोटू तुझ्या सेवकाला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ५ || नको अंत पाहू त्वरे धाव घेई | तुझ्यावीण नाही दुजी श्रेष्ठ आई || अनाथासि आधार तुझा दयाळा | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ६ || कधी गोड वाणी न येई मुखाला | कधी द्रव्य ना अर्पिले याचकाला || कधी मुर्ती तुझी न ये लोचनाला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ७ || मला एवढी घाल भीक्षा समर्था | मुखे नित्य गावी तुझी गुण गाथा || घडो पाद सेवा तुझ्या किंकराला | समर्था तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला || ८ || || श्री स्वामी समर्थार्पणमस्तु ||

Search

Search here.