गोवत्स पूजन वसुबारस

सण व उत्सव Posted at 2018-11-04 06:49:25

गोवत्स पूजन वसुबारस

आश्विन कृ. १२  गोवत्स द्वादशी (वसुबारस) गो पुजन विधी ज्याला शक्य आहे त्याने आज सायंकाळी खालील प्रमाणे यथाविधी वासरासहित गायीचे पुजन करावे अशक्ताने किमान चारा देऊन गायीला प्रदक्षिणा करावी त्याने सर्व पापांचा नाश होऊन गो व भगवत्कृपेचा लाभ होईल. गोपुजन साहित्य हळद,कुंकु,अष्टंगंध,फुलं,हार, उदबत्ती,तुपाचा दिवा, गोग्रास,विडा,सुपारी,दक्षिणा ।। गोपुजन विधी ।। सर्व प्रथम स्नान करून किंवा हातपाय स्वच्छ धुवून गंगाजल गोमूत्र सर्वत्र शिंपडून थोडे प्राशन सुद्धा करणे.. खालील प्रमाणे यथाविधी आचमन व प्राणायाम करावा आचमन १- केशवाय नमः २- नारायणाय नमः ३- माधवाय नमः ४-गोविंदाय नमः ५-विष्णवे नमः ६-मधुसुदनाय नमः ७-त्रिविक्रमाय नमः ८- वामनाय नमः ९-श्रीधराय नमः १०-हृषीकेशाय नमः ११- पद्मनाभाय नमः १२-दामोदराय नमः १३-संकर्षणाय नमः १४-वासुदेवाय नमः १५- प्रद्युम्नाय नमः १६-अनिरुद्धाय नमः १७-पुरुषोत्तमाय नमः १८-अधोक्षजाय नमः १९-नारसिंहाय नमः २०-अच्युताय नमः २१- जनार्दनाय नमः २२-उपेंद्राय नमः २३- हरये नमः २४- श्रीकृष्णाय नमः यातील पहिल्या तीन नावांनी पाणी प्यावे. व चौथ्या नावाने उजव्या सरळ हाताने पाणी सोडावे. बाकी नावांचा नुसता उच्चार करावा नंतर प्राणायाम करावा. त्यानंतर उजव्या हातात फुल,अक्षता व पाणी घेऊन खालील प्रमाणे संकल्प करावा संकल्प तिथीर्विष्णु स्तथा वारो नक्षत्रं विष्णु रेव च । योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ।। अद्य पुर्वोच्चरित एवं गुण विषेषेण विषीष्ठायां शुभ पुण्य तिथौ ———— गोत्रोत्पन्न: ———— नाम्नः/ नाम्नीं अहं ( इथे स्वतः च्या गोत्राचा आणी नावाचा उच्चार करावयाचा आहे ) मम आत्मनः सकल शास्त्र पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं सकल पाप क्षयार्थं यथा ज्ञानं यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यान आवाहनादी षोडषोपचारैःपुजनम् अहं करिष्ये हातातील फुल अक्षत् पाणी सोडावे आवाहन आगच्छ देवि कल्याणी शुभां पुजां गुहाण च। वत्सेन सहितां त्वा हं देविमावाहयाम्यहम् ।। सवत्स गवे नमः आवाहयामी अक्षता वाहाव्यात आसन नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितम्। आसनं ते मया दत्तं गृहाण जगदंबिके।। सवत्स गवे नमः आसनार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामी फुल व अक्षता वाहाव्यात पाद्य सौरभेयी सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनी। गृहिष्वेतं मयादत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवंदिते।। सवत्स गवे नमः पदयोः पाद्यं समर्पयामी मागील पायावर पाणी घालावे अर्घ्य सर्वदेवमये देवी सर्वतीर्थमये शुभे। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सौरभेयी नमोस्तुते।। सवत्स गवे नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामी मागील पायांवर पाणी घालावे आचमन देहस्थितासी रुद्राणी शंकरस्य सदा प्रिया। धेनुरुपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु।। सवत्स गवे नमः आचमनीयं समर्पयामी फुलाने पाणी शिंपडावे स्नान या लक्ष्मीः सर्वलोकेषु या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरुपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु।। सवत्स गवे नमः स्नानीयं समर्पयामी फुलाने पाणी शिंपडावे वस्त्र आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक् शुद्धं सुशोभनम्। सुरभीर्वस्त्र दानेन प्रीयतां परमेश्वरी।। सवत्स गवे नमः वस्त्रं समर्पयामी वस्त्र अर्पण करावे चंदन सर्वदेवमये देवि चंदनं चंद्रसंनिभम्। कस्तुरी कुंकुमाढ्यश्च सुगंधी प्रतिगृह्यताम् ।। गंध,हळद,कुंकु वहावे माल्यादिनी सुगंधीनी मालत्या दिन वै प्रभो। मया हृतानी पुजार्थं पुष्पाणी प्रतिगृह्यताम्।। सवत्स गवे नमः पुष्पाणी समर्पयामी फुलं वहावीत अलंकार अलंकारान्मया देवी सुवर्णेन विनिर्मिता। प्रित्यर्थं तव देवेशी भुषणं प्रतिगृह्यताम्।। यथाशक्ती अलंकार अर्पण करावे धुप देवद्रुम रसोद्भूतो गोघृतेन समन्वितः। प्रयच्छामि महाभागे धूपो यं प्रतिगृह्यताम्।। सवत्स गवे नमः धुपं आघ्रापयामी उदबत्ती दाखवावी दीप अानंदकृत् सर्वलोके देवानाश्च सदा प्रियः। गौस्त्वमादि जगन्नाथे दीपो यं प्रतिगृह्यताम्।। सवत्स गवे नमः दीपं दर्शयामी दिवा दाखवावा गोग्रास/नैवेद्य सुरभिस्त्वं जगन्मात र्देवी विष्णुपदे स्थिता। सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्त मिमं ग्रस।। सवत्स गवे नमः नैवेद्यं समर्पयामी गोग्रासाभोवती पाणी फिरवुन गायीला द्यावा नंतर विडा व दक्षिणा द्यावी प्रदक्षिणा गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्विपा वसुंधरा।। मातरः सर्वभुतानां गाव सर्वसुखःप्रदाः। वृद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः।। सवत्स गवे नमः प्रदक्षिणां समर्पयामी गायीभोवती ३ प्रदक्षिणा घालाव्या नमस्कार पंचगावःसमुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ। तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः।। सर्वकामदुघे देवि सर्वतिर्थाभिषेचिनी। पावनी सुरभीश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः।। सवत्स गवे नमः नमस्कारं समर्पयामी नमस्कार करावा पुष्पांजली नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।। सवत्स गवे नमः मंत्रपुष्पांजलीं समर्पयामी फुल व अक्षता वहाव्या प्रार्थना गावो ममाग्रतःसंतु गावो मे संतु पृष्ठतः। गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्।। गवामंगेषु तिष्ठंति भुवनानी चतुर्दश। यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यात् इहलोके परत्र च।। यानंतर एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यात सुपारी,नाणे,गंध,अक्षता,फुल घालावे व पुढील मंत्राने गायीच्या पुढ्यात सरळ हाताने सोडावे अर्घ्यदान क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमोस्तुते। सर्वदेवदेवमये मात र्गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते।। यानंतर परत हातात एक पळी पाणी घेऊन निम्नलिखीत मंत्र म्हणुन सोडावे अनेन कृत पुजनेन तेन श्री परमेश्वर प्रियताम् न मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु यानंतर प्रारंभी प्रमाणे आचमन करावे. ।। शुभं भवतु ।।

Search

Search here.