विठ्ठला मायबापा आरती

आरती  > विठ्ठल आरती Posted at 2019-02-09 09:55:48
विठ्ठला मायबापा । वारीं त्रिविध तापा । संसारी त्रासलो मी ॥ वय लागलें मापा ॥ धृ. ॥ बाळपणीं नाठविले ॥ व्यर्थ तारुण्य गेलें ॥ जरा हे दु:ख मोठे ॥ पुढे ठाकुनि आले ॥ १ ॥ विठ्ठला मायबापा । वारीं त्रिविध तापा । संसारी त्रासलो मी ॥ वय लागलें मापा ॥ धृ. ॥ भक्तीचा लेश कांही ॥ सत्यमागम नाही ॥ परिणामीं काय आतां ॥ शरण आलों तुझें पायी ॥ २ ॥ विठ्ठला मायबापा । वारीं त्रिविध तापा । संसारी त्रासलो मी ॥ वय लागलें मापा ॥ धृ. ॥ हरी हरी माझी भ्रांती ॥ म्हणुनी आलो काकूळती ॥ कृपाळुबा जगन्नाथा ॥ तारी गंगाधरसूता ॥ ३ ॥ विठ्ठला मायबापा । वारीं त्रिविध तापा । संसारी त्रासलो मी ॥ वय लागलें मापा ॥ धृ. ॥

Search

Search here.