श्री गणनायकाष्टकं एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् । लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १ ॥ मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् । बालेन्दुशकलं मौलौ वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २ ...

--- नवयोगीन्द्रनाथस्तोत्रम् --- वन्दे श्रीभगवद्रूपं कविं योगीन्द्रसंज्ञकम् । मच्छेन्द्रनाथं श्रीदत्तशिष्येन्द्रनवनाथकम् ॥१॥ वन्देहं भगवद्रूपं हरिं गोरक्षसंज्ञकम् । नाथं द्वितीयं मच्छेन्द्रशिष्येन्द्रं द्वैतवर्जितम् ॥२॥ वन्दे जालन्धरं नाथं योगीन्द्रं ...

Search

Search here.